5× změna k lepšímu

Sepsali jsme 5 nejpodstatnějších věcí, ve kterých se musí EU reformovat. Uvedené body zlepší vyjednávací i ekonomickou pozici ČR a narovnají řadu dílčích zhoršení, která přinesla Lisabonská smlouva. Pokud ke změnám nedojde do roku 2024, kdy se ČR stane čistým plátcem, začneme prosazovat vystoupení z EU.  A nejenom, že říkáme „odejdeme bez placení“. Máme také plán jak odejít, a zůstat zcela integrální součástí Evropy a neocitnout se v izolaci.

Zrušení povinnosti přijmout euro

Věděli jste, že svým vstupem do EU se ČR zavázala k přijetí eura? O tom, kdy se u nás euro zavede, však nerozho­dujeme my, ale orgány EU. Svobodní jsou od začátku proti zavedení eura a prosazují, aby měla ČR, podobně jako Dánsko nebo Velká Británie, výjimku z povinnosti euro přijmout. Taková výjimka musí být součástí Smlouvy o fungování EU a je škoda, že ji nikdo z českých vyjednavačů nedokázal pro­sadit. Ať už šlo o Pavla Teličku, který vyjednával podmínky vstupu do EU, Jana Zahradila, který nehlasoval proti Lisabonské smlouvě, nebo Petra Ne­čase, který byl u ratifikace Evropského stabilizačního mechanismu.

 

Zastavení centralizace imigrační a azylové politiky

Jistě si z posledních let pamatujete všechny ty snahy EU zavádět kvóty na roz­dělování migrantů a zasahovat do azylové politiky členských států. To musí skončit. Rozhod­nutí koho přijmout, nebo nepři­jmout na své území musí zůstat v rukou národních států. Česká republika má svou imigrační i azylovou politiku nastavenou velmi dobře a chceme, aby to tak zůstalo. Aby ostatní ne­museli doplácet na státy, kte­rým se to vlastní vinou vymklo z rukou.

 

Zásadní snížení množství byrokracie

EU chrlí ročně tisíce směrnic Zatímco nařízeními řídit v jejich původním naplnění směrnice musejí našeho parlamentu docílit vlastních zákonů. úředníkům v Bruselu tak další tisíce v ČR. To vše zpracování obrovského byrokracie, regulací a přerozdělo­vání peněz. Václav Klaus nechal slyšet, že 57 % všech návrhů zákonů parlamentu jde z EU.

 

Změna jednacího řádu Evropského parlamentu

Jestli je v něčem EU efektivní, tak je to hlaso­vání a schvalování. Evropský parlament umí zvedat ruce tempem 5 sekund na jedno hla­sování. Hravě tak zvládne i několik set za den. Často se ale stává, že poslanci schválí něco, co vlastně vůbec schválit nechtěli. Dochází tak k chybám, které ovlivňují stovky milionů lidí na další generace. Když například euro­parlament hlasoval o vynětí Článků 13 a 11 ze směrnice o reformě autorského práva, návrh neprošel o 5 hlasů. Pak se ale 13 poslanců nechalo slyšet, že hlasovali jinak, než chtěli. Pozdě. Na výsledku už to nic nezměnilo.

 

Vrácení práva veta v klíčových otázkách integrace

Přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009 se vyjednávací pozice ČR v EU výrazně zhoršila. Ztratili jsme polovinu váhy na­šeho hlasu a ve více než 40 oblastech politiky EU (např. doprava, zdravotnictví, duševní vlastnictví, sociální zabezpečení pro pracovní migranty, energetika, nalé­havá finanční pomoc třetím zemím nebo sport a občanské i trestní právo) jsme při­šli v hlasování o právo veta. Bylo nahraze­no hlasováním tzv. kvalifikované většiny. V klíčových otázkách se tak může stát, že většina států prosadí něco, co bude v rozporu s českými zájmy.

 

Chytrá kandidátka

Rozhovor s Boleslavem Buzkem – předsedou Radostného Česka a kandidátem do EP

Jak jsi začal podnikat a jaké to máš teď?

Drsné i zábavné. Jako student jsem si přivydělával tvorbou počítačových her a zpracováním účetnictví. Tehdejší účetní software mi nevyhovoval a začal jsem vyví­jet vlastní. Na konci 90. let to skončilo sys­témem Premiér, ze kterého vyrostla společ­nost s ročním obratem kolem 50 milionů. V průběhu toho jsem se také podílel na vývoji serveru Úschovna.cz.

Jak lze skloubit tolik aktivit s životem „na konci světa“ ve Frýdlantu nad Ostravicí?

V době internetu v kombinaci s vývojem SW můžeš pracovat třeba z Tasmánie. Pod­statné je mít spoleh na parťáka, který tě za­stoupí při osobních schůzkách. A to já mám. (úsměv)

Co tě v životě naplňuje?

Láska, dobré vztahy a veškerá činnost, která má nějaký pozitivní výsledek. Rád zkoumám nepoznané.

Jsi „EET rebel“ a velký kritik současné vlá­dy. Co ti nejvíc vadí?

EET je založeno na represi a okrádání o čas. Prostě komunistická prasárna. Rád jezdím do Amazonie mezi Indiány. Kdyby se u nich objevil vyšinutý magor jako Babiš nebo Schillerová, který by jim neustále něco přikazoval a prznil život, v rámci zachování zdravého kmene by ho okamžitě hodili kro­kodýlům.

Proč ses dal na politiku? Někdo by si mohl říci „má to vůbec zapotřebí“?

Politiku jsem sledoval už od dětství. I když nám zde vymývali komouši mozky, něco tu nesedělo. Pomocí polské TV, Svobodné Evro­py a selského rozumu se dalo poskládat, že největší lháři, zloději a vrazi jsou komunisté. Když se objevil Babiš a jeho šíření nenávisti, řekl jsem si: „ty rudé kur… už jsou tady zas, tak s tím zkus něco udělat.“

A máš pocit, že se ti to daří?

Je to o naději. Kdybych to alespoň nezku­sil, vyčítal bych si to. Jak říkal Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Jak vidíš budoucnost EU?

Zkostnatělá socialistická EU musí zeštíh­lit na úroveň zóny volného obchodu a pracovních sil. Větší spolupráce je mož­ná pouze v oblasti bezpečnosti, vědy a školství. Jinak hrozí exit více zemí, než jen Británie. Ještě jeden citát, tentokrát od Churchilla: „Deset tisíc vyhlášek a na­řízení způsobí absolutní neúctu k právu“. A v Británii to způsobilo neúctu k EU.

Jsi fanda do nových technologií. Jezdíš Teslou X, máš letadlo Cirrus SR 20, vyvíjíš software. Nemáš ale pocit, že už jsme moc „zdrátovaní“?

Technologie mají sloužit lidem. Ne opač­ně. Pokud se tyto technologie začnou zneužívat proti lidem, tak jak to dělají v totalitní Číně bodovým hodnocením obča­nů, je to cesta do pekel. Souhlas.

Hodně cestuješ. Kam nejraději, s kým a proč?

Střídavě potápění, s rodinou, nebo do džun­gle. Nejraději mám Amazonii. Pro mě jsou to takové dokonalé mentální lázně. Po po­bytu tam se cítím vždy o 10 let mladší a plný elánu. A rád chodím po horách.

Jaké výzvy před tebou teď leží?

V práci vytvořit nový produkt, v politice úspěšně bojovat proti oligarchům a levi­covým zlodějům a v osobní rovině výcvik a zkoušky na pilotování podle přístrojů. A dál budu snít o trvale svobodném a radost­ném Česku s minimálním zásahem státu do našich životů.

Tak hodně štěstí Bolku!

 

Postoj strany Radostné Česko k EU

Radostné Česko je proevropské a reformní

Budoucnost Česka je v obchodu s Evropou a může být zajišťován na základě spolupráce na půdorysu Evropské Unie. Ta se ovšem musí radikálně změnit do podoby, kterou měla před Lisabonskou smlouvou. V případě reforem musí být Česko v tvrdém jádru, aby mělo slovo při nutných reformách unie. Musí se snížit počet Generálních ředitelství a nařízení, které jsou centrálně řízené z Bruselu, a rozhodování se má vrátit členským zemím. Užší spolupráce je nutná při obraně a kontrole vnějších hranic unie. Česká republika patří historicky na Západ již od středověku. Vývoz do EU tvoří 85 %. Zóna volného obchodu, volný pohyb pracovních sil i osob je pro rozkvět země ideální. Ale! Současná EU je příliš „socialistická“ s nabobtnalou byrokracií, přílišným přerozdělováním i pokusy např. s nesmyslnými nucenými kvótami příjmu uprchlíků.

Reformy nebo odchod z EU?

Pro Česko je nyní nejvýhodnější pokusit se s proreformními frakcemi v EU spolupracovat na jiném, prorůstovém a trvale udržitelném směřování. Pokud se to nepovede, můžeme „odejít bez placení“ např. v roce 2024, kdy se staneme plnými plátci do socialistického molochu. V tu dobu ovšem moloch už nemusí být socialistický. Právě díky proreformním skupinám, které – doufejme – uspějí ve volbách do Europarlamentu.

Pomáhat, obchodovat, získat respekt

Aktivní ekonomická diplomacie, podpora menších a středních českých firem v zahraničí, především v zemích, kde má podpora politika či diplomata smysl, především v Asii a Africe. Je zbytečné platit ekonomické diplomaty v EU, kde si podnikatelé pomohou sami. Obchod nesmí jít proti obhajobě lidských práv. Respekt vzbuzuje trvání na vlastních zásadách, ne ohýbání hřbetu v Číně nebo Kazachstánu.

Porovnání II. a III. kvartálu roku 2016 s rokem 2017. Podíl oborů s EET k celku klesl ze 45% na 43%.

EET má další podstatnou vadu. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá! Oproti roku 2016 je tento pokles 1,75 procentního bodu, což lze vyčíslit ztrátou přes 6 mld. Kč/rok. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET (3,4% ku 9,6%). Věříme, že tento významný poznatek přispěje ke zrušení zákona o EET mj. pro neúčinnost. 7.12.2017 bude o tomto informovat Senát Radomil Bábek a Ivo Hucl.

Souhrn výběru DPH (údaje z přiznání k DPH měsíčních i čtvrtletních plátců):

Srovnány byly kvartály roku 2017, kde již bylo nasazeno EET do 1. i 2. vlny. Snížení sazby DPH u pohostinství a ubytování má na vyhodnocení EET nepatrný vliv a to z důvodu vysokého objemu obratu u oborů z 2. vlny.

  2Q 2016 3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 Změna  
Celkem 90 449 931 960,00 90 866 633 133,00 97 124 083 343,00 96 602 163 140,00 12 409 681 390,00 6,84 %
Celkem 1. vlna 1 992 807 289,00 2 284 052 487,00 2 159 719 422,00 2 267 106 185,00 149 965 831,00 3,51 %
Celkem 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 38 329 364 550,00 37 483 642 417,00 39 277 506 685,00 39 108 374 237,00 2 572 873 955,00 3,39 %
Celkem obory bez EET 50 127 760 121,00 51 098 938 229,00 55 686 857 236,00 55 226 682 718,00 9 686 841 604,00 9,57 %
Celkem 1. a 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 40 322 171 839,00 39 767 694 904,00 41 437 226 107,00 41 375 480 422,00 2 722 839 786,00 3,40 %
Váha: podíl výběru DPH u oborů s EET k celku 44,58 % 43,76 % 42,66 % 42,83 % 21,94 %

Dopis z Generálního finančního ředitelství o poskytnutí informací.

Detailní poklady ke stažení zde:DAP DPH dle NACE

 

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš: Spravedlnost má platit pro chudého stejně jako pro miliardáře… (více ve videu)

Kauza: Andrej Babiš

Vyjádření Marka Hilšera k teoretické možnosti jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR.

Zveřejnil(a) Marek Hilšer na Hrad dne 20. srpen 2017

Vydání Babiše a Faltýnka podruhé – jak to dopadne tentokrát?

Babiš nezpochybnil tvrdé důkazy usvědčujícího ho z podvodu. Nehlasovat pro jeho vydání může v tomto případě pouze spolupachatel a nebo člověk úplatný. Necháme se překvapit, jak je na tom s morálkou Okamura.

https://www.novinky.cz/domaci/455487-policie-znovu-zada-snemovnu-o-vydani-babise-a-faltynka.html

Václav Havel o volbách – aktuálnější než kdy jindy

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ (Václav Havel o volbách, 1992)