Boleslav Buzek podává podnět k RRTV na TV Barrandov pro možné porušování zákona

Podle Soukupa by se mělo na StB zapomenout, je to přece dávno a o nic nešlo…

http://forum24.cz/na-televizni-radu-miri-podnet-k-provereni-porusovani-zakona-tv-barrandov/

Plné znění dopisu odeslané Radě pro televizní a rozhlasové vysílání:


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

V Praze dne 12.4.2018

Věc: Podání podnětu k prověření obsahu vysílacích programů Televize Barrandov

Vážení,

touto cestou podávám podnět k prověření porušení povinností v oblasti obsahu vysílacích programů Televize Barrandov, když dle mého názoru došlo k jednoznačnému a flagrantnímu porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTV“), a to minimálně v níže chronologicky popsaných případech.

 • V krátkém časovém období před volbou prezidenta republiky byli do pořadu “Aréna Jaromíra Soukupa“ pozvání pouze čtyři z celkového počtu devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky. V tomto ohledu tedy byl pozván pouze Jiří Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek a za prezidenta Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Naopak, nebyli pozváni Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Marek Hilšer a Pavel Fischer.. Uvedeným jednáním, tedy tím, že nebyli pozváni všichni kandidáti na funkci prezidenta republiky, nebyla dodržena zákonná povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu a dále nebyla sestavena programová skladba tak, aby ve vysílání byla poskytnuta vyvážená nabídka pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich politické smýšlení podle ustanovení § 31 odst. 2,3,4 ZRTV.

Důkaz: dotazem na provozovatele

dále např. Hilšer si chce stěžovat vysílací radě na TV Barrandov. Protěžuje jiné kandidáty, mě nepozvala, tvrdí. Aktualne.cz., dne 30.12.2017

 • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 6.12.2017 byla moderátorem Jaromírem Soukupem hrubě zkresleně rozebírána policejní reorganizace bývalého ministra vnitra Milana Chovance a tendenčně spojena s vyšetřováním kauzy Vidkun a také s prohlášením bývalého detektiva Jiřího Komárka, který obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“ při vyšetřování zakázek společnosti Tesco SW. V uvedeném pořadu moderátor Jaromír Soukup zcela lživě rozebíral fungování společnosti Tesco SW, ale i policejní vyšetřování tzv. „brutálního úniku informaci“ od policejního prezidenta. Dále moderátor rozvíjel mediální konstrukce o propojení společnosti Tesco SW s policií, které byly v roce 2017 odmítnuty jak parlamentní vyšetřovací komisí, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, tak i Nejvyšším státním zastupitelstvím. Tímto jednáním byl porušen § 31 odst. 2,3,4 ZRTV, když byla porušena povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu.

Důkaz: žádáme o vyžádání pořadu z moci úřední

 • V pořadu „Aréna Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 2.1.2018 přistoupil moderátor pořadu Jaromír Soukup na to, aby si mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček mohl přinést do vysílání fíkus, a dále, aby jmenovaný host urážel kandidáta na funkci prezidenta republiky Jiřího Drahoše tím, že např. „… nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá a možná taky bude náš prezident…“; včetně činění paralely s kaktusem. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) ZRTV, když uvedené naplňuje znaky vulgarismu (urážky). Současně byla porušena povinnost vyváženosti programu uvedená v § 31 odst. 2 ZRTV a to tím, že moderátor jmenovaného hosta nemírnil v jeho názorech (zvlášť když dotyčný kandidát nebyl přítomen a nemohl se proti takovým tvrzením bránit) a neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Nevyváženost předmětného vysílacího programu je spatřována též v samotném obsazení hostů, když byl namísto prezidenta republiky pozván jeho mluvčí, který na uvedenou funkci nekandidoval.

 • V pořadu Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál odvysílaném dne 22.1.2018 došlo k porušení § 31 odst. 2,3, ZRTV, když moderátor Jaromír Soukup opět neplnil při rozhovoru s Milošem Zemanem tzv. roli kvalifikovaného oponenta. Takovým jednáním nebyla zajištěna objektivita a vyváženost televizního vysílání pro svobodné vytváření názorů. Tuto skutečnost, tedy že moderátor Jaromír Soukup nadržuje Miloši Zemanovi, lze doložit i proslovem Miloše Zemana po výsledcích druhého kola volby prezidenta republiky, kdy Miloš Zeman mimo jiné uvedl, že za ním sedí jeho přátelé a podporovatelé (v té době stál za Milošem Zemanem osobně moderátor Jaromír Soukup).

Důkaz: „Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál“ odvysílaný dne 22.1.2018 (dostupný např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=miTPWMWhqR0)

V pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018 nejprve došlo k (opětovnému) porušení § 32 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 31 odst. 2,3 ZRTV, když host pořadu – prezident republiky Miloš Zeman se dopustil vulgarismu, když označil Fera Feniče za „blbečka“, Jiřího Pehe za „nejhloupějšího novináře“ a současně vyslovoval s těmito názory moderátor Jaromír Soukup konkludentní souhlas (souhlasným pokynem hlavy), namísto toho, aby hosta umravnil.

 • Dále, v pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018  moderátor Jaromír Soukup porušil ustanovení § 31 odst. 4 ZRTV ve spojení s § 32 odst. 1 písm. b, d), když uvedl: „…že by se mělo na StB zapomenout a neměla by být předmětem jakýchkoliv debat. …. je téměř zbytečné, aby se neustále zvěrstva udavačů, fízlů a donašečů stále vytahovala na světlo světa….“ Je zcela evidentní, že tímto chtěl moderátor Jaromír Soukup ospravedlnit členství Andreje Babiše v StB před rokem 1989 (tuto skutečnost nedávno judikoval Ústavný súd Slovenské republiky – sp. zn. II. ÚS 285/2017), neboť spolupráce pana Babiše s StB je nejaktuálnější diskutovanou konotací spolupráce s StB, a v této souvislosti je rovněž patrná snaha jednostranně ospravedlňovat, podporovat a zvýhodňovat hnutí ANO 2011, jehož je Andrej Babiš předsedou. Tímto jednáním porušil moderátor Jaromír Soukup zákonnou povinnost, a to zajistit, aby vysílané programy nepropagovaly nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním (omlouváním) a dále nezajistil, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení.

Důkaz: „Týden s prezidentem“ odvysílaný dne 15.2.2018 (dostupný zde – https://www.youtube.com/watch?v=Z0SOlZk_eWU)

 • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 28.2.2018 uvedl moderátor Jaromír Soukup několik (viz níže) nepravdivých a lživých informací, čímž došlo k narušení objektivity a vyváženosti informací podle § 31 odst. 2,3 ZRTV (viz výroky níže).

K narušení objektivity došlo též tím, že žádný z představitelů České televize nebyl pozván, aby se mohl relevantně k níže uvedeným (lživým) výrokům vyjádřit.

 • „…Za prvé, nejsem pro zrušení veřejnoprávních medií, to ani náhodou. Jen mě štve, že každý z nás platí každý měsíc 135 korun…“

Nepravdivost uvedeného výroku lze spatřovat v tom, že podle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění je poplatníkem televizního poplatku fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí.

 • „…. Je sice pravda, že o tom, zda veřejnoprávní televize má, nebo nemá vysílat například onu reklamu, se mluví již od poloviny 90. let. Ale ke shodě doposud nikdo nedošel.“

Nepravdivost uvedeného výroku spočívá v tom, že v současné době jsou v platnosti dva zákony, které regulují oblast reklamy v televizi, a to zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

 • „…. No, a když jsme u toho, tak by možná zcela na okraj stálo za to zmínit, že pod Českou televizi spadá také nadace Člověk v tísni.

Uvedené tvrzení je lživé, když společnost Člověk v tísni o.p.s., je obecně prospěšnou společností, na kterou v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4, IČ: 61381411, která zaniká přeměnou na společnost Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s.

Důkaz: „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaný dne 28.2.2018 (dostupný zde např. – https://www.youtube.com/watch?v=2yU9oyhi6bs) a výpis obchodního rejstříku uvedené společnosti

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám, abych byl v zákonné lhůtě vyrozuměn, zda bylo či nebylo na základě tohoto podnětu zahájeno správní řízení.

S pozdravem

…………………………….

Boleslav Buzek

nar. 1.5.1970

předseda strany Radostné Česko

Saturnova 1197/1

104 00 Praha Uhříněves

Buzek: Zemanova podpora hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou

Na demonstraci za svobodu, demokracii a svobodné podnikání, která se konala v neděli 25.2.2018, vystoupil se svým projevem i Boleslav Buzek. Šéf Radostného Česka upozornil na nepřijatelné chování prezidenta Zemana, který podle Buzka šíří lži a nenávist, zrazuje naše spojence a poškozuje nás ve vyspělé části světa. Za největší zlo však označil Andreje Babiše, kterého označil za pohrobka StB, který krade živnostníkům svobodu a klade na ně zbytečná byrokratická břemena.

Celý projev Boleslava Buzka:

Vážení přátelé,

Česká republika je parlamentní demokracií a ne despotickou gubernií. Prezident by měl vystupovat důstojně a nechovat se jako plebejská nižší šlechta, tzv. zemani.

Pane Zemane, omilostňujete vrahy, podporujete trestně stíhané osoby a podvodníky, pohrdáte Ústavou, pravdou i námi lidmi.
Je to nepěkný, odporný vzor pro naše děti. Máte se chovat tak, aby bylo všem jasné, že spravedlnost funguje stejně pro chudé i pro bohaté. Podporujete extremisty. Snažíte se vysvobodit i nebezpečné ruské hackery. Zrazujete naše skutečné přátele a spojence. Poškozujete nás ve vyspělé části světa. Zemane, tančíte na tenkém ledě. Přílišná rusofilie a podpora škodlivých hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou.

Rozdělujete společnost, šíříte lži a nenávist. Jediné, koho jste dokázal poslední dobou spojit, jsou komunisté s neofašisty. Tyhle zločinecké gangy s vražednou minulostí se mohou spojovat maximálně ve vězeňských sprchách. Nechci se v žádném případě dotknout skutečných vlastenců, patriotů, většiny slušných lidí. Rozdíl mezi patriotem a nacionalistou je propastný. První skupina vytváří příjemné prostředí pro život a své potomky, snaží se přinášet i něco světu. Druhá skupina, která šíří lži, rasismus, strach a nenávist, za sebou v minulosti nechala pouze úpadek, izolaci a neštěstí.

Demokracie v Česku má vedle kremelské loutky na hradě ovšem jedno větší ohrožení. Jmenuje se Andrej Babiš. Na oba se hodí staré čínské přísloví. Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává. Často měníte zcela protichůdné názory vždy podle toho, jak se vám to hodí. Oba dva rozdělujete společnost.

Babiši, zavedl jste zde nehorázná a zcela zbytečná byrokratická břemena. Živnostníkům kradete jejich svobodu a čas pro rodinu. To, že jste byl komunistický práskač, víme i bez potvrzení soudu. Koho jiného než pohrobka STB by napadlo zavést online prokazování neviny na poctivou většinu a korunovat to donašečskou loterií? Všichni jsou podle vás podezřelí zloději. Jak říkal Karel Čapek: „Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu – lékařská diagnóza by řekla, že je to patologický negativismus…“ V duchu hesla „podle sebe soudím tebe“ se na všechny kolem sebe díváte jako na zloděje! Babiši, nevnucujte ale tyto negativní patologické vzorce chování slušným lidem a našim dětem.

To, že se dříve nebo později opět vyrojí v posttotalitních státech hnědé nebo rudé přízraky, se vědělo. Varoval před tím například i Helmut Kohl. Ochutnali jsme ale skutečnou svobodu a zodpovědnost za život ve vlastních rukou. Svobodu si již nenecháme vzít. Dle odkazu velikánů Masaryka i Havla se budeme držet nejpevnějšího bodu ochrany svobody, kterým je pravda. Pravdou zajisté brzy zaženeme prolhané hnědorudé kreatury do propadliště dějin.

Děkuji za pozornost.

VYDÁNO: 27.2.2018

Zdroj: Forum24.cz

Porovnání II. a III. kvartálu roku 2016 s rokem 2017. Podíl oborů s EET k celku klesl ze 45% na 43%.

EET má další podstatnou vadu. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá! Oproti roku 2016 je tento pokles 1,75 procentního bodu, což lze vyčíslit ztrátou přes 6 mld. Kč/rok. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET (3,4% ku 9,6%). Věříme, že tento významný poznatek přispěje ke zrušení zákona o EET mj. pro neúčinnost. 7.12.2017 bude o tomto informovat Senát Radomil Bábek a Ivo Hucl.

Souhrn výběru DPH (údaje z přiznání k DPH měsíčních i čtvrtletních plátců):

Srovnány byly kvartály roku 2017, kde již bylo nasazeno EET do 1. i 2. vlny. Snížení sazby DPH u pohostinství a ubytování má na vyhodnocení EET nepatrný vliv a to z důvodu vysokého objemu obratu u oborů z 2. vlny.

  2Q 2016 3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 Změna  
Celkem 90 449 931 960,00 90 866 633 133,00 97 124 083 343,00 96 602 163 140,00 12 409 681 390,00 6,84 %
Celkem 1. vlna 1 992 807 289,00 2 284 052 487,00 2 159 719 422,00 2 267 106 185,00 149 965 831,00 3,51 %
Celkem 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 38 329 364 550,00 37 483 642 417,00 39 277 506 685,00 39 108 374 237,00 2 572 873 955,00 3,39 %
Celkem obory bez EET 50 127 760 121,00 51 098 938 229,00 55 686 857 236,00 55 226 682 718,00 9 686 841 604,00 9,57 %
Celkem 1. a 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 40 322 171 839,00 39 767 694 904,00 41 437 226 107,00 41 375 480 422,00 2 722 839 786,00 3,40 %
Váha: podíl výběru DPH u oborů s EET k celku 44,58 % 43,76 % 42,66 % 42,83 % 21,94 %

Dopis z Generálního finančního ředitelství o poskytnutí informací.

Detailní poklady ke stažení zde:DAP DPH dle NACE

 

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš: Spravedlnost má platit pro chudého stejně jako pro miliardáře… (více ve videu)

Kauza: Andrej Babiš

Vyjádření Marka Hilšera k teoretické možnosti jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR.

Zveřejnil(a) Marek Hilšer na Hrad dne 20. srpen 2017

Vydání Babiše a Faltýnka podruhé – jak to dopadne tentokrát?

Babiš nezpochybnil tvrdé důkazy usvědčujícího ho z podvodu. Nehlasovat pro jeho vydání může v tomto případě pouze spolupachatel a nebo člověk úplatný. Necháme se překvapit, jak je na tom s morálkou Okamura.

https://www.novinky.cz/domaci/455487-policie-znovu-zada-snemovnu-o-vydani-babise-a-faltynka.html

Václav Havel o volbách – aktuálnější než kdy jindy

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ (Václav Havel o volbách, 1992)

Radostné Česko varuje hráče účtenkovky!

Radostné Česko varuje! Hraní účtenkové loterie způsobuje impotenci a obezitu. Alkoholikům a účtenkovým hráčům v jedné osobě hrozí i rychlejší nástup demence.

Přečtěte si celý článek zde: Účtenky z pokladen způsobují impotenci a neplodnost mužů

„Nedobrovolný“ poslanec Hlavatý: Nové senátorské volby způsobili voliči, kteří mě kroužkovali.

Dle některých politiků za všechno můžou voliči. Pokud bychom to měli brát do důsledku, měl by být i každý volič ANO 2011 trestně stíhán za podporu hnutí, v jejímž čele stojí kriminálník a potvrzený člen zločinecké organizace STB.
§ 365 Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin (v případě Babiše krácení daní, dotační podvody,…) nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§ 366 Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření (volba do PS za účelem získání imunity nebo pozastavení stíhání sama sebe z titulu premiéra…) nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.

„Nové senátorské volby způsobili voliči, kteří mě kroužkovali. Náklady by měli nést oni, říká „nedobrovolný“ poslanec Hlavatý.“ Přečtěte si celý článek zde.

Zdroj: Hospodářské Noviny

Mazaný tah – Babiš chce své vládnutí zahájit zvýšením penzí

Nejpodlejší politik polistopadových dějin chce nyní poštvat důchodce proti všem stranám, které nebudou ochotné tolerovat jeho vládu. Nyní se naplno projeví populistické strany a úplatní kolaboranti, kteří jej podpoří.

https://www.novinky.cz/domaci/453320-babis-chce-sve-vladnuti-zahajit-zvysenim-penzi.html

Co dělat? Nenaříkat, analyzovat, diskutovat, organizovat a být solidární

Situace české demokracie je vážná, ale nikoli beznadějná. Možná Babiš nedokáže sestavit vládu, může se podařit, že bude znovu vydán k trestnímu stíhání. V každém případě je vhodné poučit se z nezdaru a pracovat účinněji.

Výsledek letošních sněmovních voleb naplnil nejtemnější očekávání, a možná je dokonce překonal. Všechny dílčí úspěchy – Pirátů, ODS, STAN – blednou ve světle monumentální výhry ANO, podpořené kontingentem Okamurových poslanců, který způsobuje, že jakákoli funkční většina bez jedné z obou protisystémových stran není možná.

Není důvodu revidovat nic na tom, co jsme o hnutí ANO napsali před volbami: svou povahou představuje vážnou hrozbu pro českou demokracii. Je ale evidentní, že se o tom nepodařilo přesvědčit dost voličů. Naopak zdá se, že finální mobilizace vyšla Babišovi. Slabou útěchou nám může být, že jej volil jen zhruba každý pátý občan.

Práce na odhalení pravé podstaty Babišova politického podniku ale nepřišla vniveč, protože velká většina parlamentních stran, ať už pod tlakem svých voličů či z vlastního poznání, se nyní staví k možnosti jakékoli spolupráce s Babišovým ANO veskrze zdrženlivě. Dosavadní postoj sněmovních stran tak ukazuje, že Andrej Babiš nemusí mít nijak snadnou cestu nejen k sestavení vlády, ale mimořádně obtížně se mu může stloukat také sněmovní většina, která by zablokovala jeho vydání k trestnímu stíhání.

Jako příznivý osudový moment se tu ukazuje, že SPD a ANO nemají společně většinu, děkujme za příznivou souhru okolností, která přenesla STAN, TOP 09 i KDU-ČSL těsně přes pět procent. Hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání tak bude nejdůležitějším politickým konfliktem nadcházejícího období. Je také možné, že poskytne jedinečnou příležitost k mobilizaci občanské společnosti a ke konání masových protestů s cílem vytvořit zdola tlak na poslance, kteří by snad mohli nad vydáním Babiše a Faltýnka z rozličných důvodů – napadá nás jich hned několik – váhat.

To je základní úkol pro nejbližší období. Řádově závažnější úkoly ale čekají ve střednědobém výhledu.

Strategickým cílem demokratických stran musí být vyvolání předčasných voleb, v nichž by obnovily svou sněmovní převahu. Cesta k jeho dosažení se zatím ale nejeví nijak snadná, protože většina, která by měla na rozpuštění sněmovny zájem, se bude hledat velmi obtížně. Proto nejrychlejší cestu k předčasným volbám představuje možnost, že se ani na třetí pokus nepodaří nikomu vládu sestavit. A k tomu, pokud nikdo nebude chtít jít do vlády ani s ANO, ani s SPD, vede přímá cesta. Mohly by příští volby dopadnout hůř? Upřímně řečeno: ANO. Ale spíše ne.

Pro případ, že Babišova vláda vznikne na půdorysu, jehož součástí bude ukončení trestního stíhání, a povězme si rovnou, že si lze těžko představit jakoukoli jinou sestavu než ANO, KSČM a SPD, která by si něco takového „lajzla“, pak se musíme připravit na velmi temné období těžkého defenzivního zápasu o uhájení co nejširšího prostoru svobody a demokracie. Je dobré do něj vstoupit s následujícími zásadami, které mohou prospět i do nejbližších dní.

1. Nenaříkat. Co se stalo, stalo se. K ničemu nepomohou lamenty na český národ, komunismus, kapitalismus, dějiny, složitou dobu či geopolitickou polohu. Rozhodně je hlubokým omylem tvrzení, že většina českých voličů odmítla liberální demokracii. Výsledek ODS naznačuje, že voliči dost možná odmítli pouze nevěrohodné představitele liberální demokracie. Ba nevíme ani, jak velké množství voličů Andreje Babiše jeho spolek – mylně – pokládá za volbu v mezích liberální demokracie. Víme ale, že takových není málo. Liberální demokracie stojí na premise, že všichni lidé bez rozdílu ras, vyznání či sociálního statusu jsou v jádru dobří. Liberálně demokratické strany prohrály dost možná hlavně proto, že se mnozí jejich představitelé v souladu s touto premisou nechovali.

2. Analyzovat. Především je nutné výsledky analyzovat. Za zvláštní podrobnou pozornost samozřejmě stojí debakly Strany zelených i ČSSD, ústup KSČM. Nejedná se o debakl levice, ale o debakl levicových stran. To je rozdíl. O analýzu si říkají také relativní úspěchy Pirátů, ODS a STAN. Musíme se také snažit pochopit, proč se v takové míře lidé přimykají k Okamurovi. Ze všeho nejdůležitější ale bude analyzovat, jak se stalo, že skoro třicet procent hlasů dostal Agrofert. K tomu pár poznámek již dnes.

Na debatách během turné Žlutého barona jsme pravidelně dostávali otázku, co může člověk udělat. Pravidelně jsme na ni odpovídali: „Najděte si aspoň jednoho voliče Agrofertu a rozmluvte mu to.“ Radovali jsme se z desítek příběhů a dopisů, vyprávějících o tom, kde a jak se to komu podařilo. Realita je ale taková, že se jednalo o kapky v moři.

Babiš evidentně plošně zasahuje propracovanou komunikací segment občanů, který vyrazil k volbám s odhodláním dát mu svůj hlas. Zdá se, že mírné zvýšení volební účasti padá na vrub lidem, které dokázal zmobilizovat právě on. Jeho odpůrci totiž jeho voliče neznají a prakticky nic o nich neví.

Cestou na debatu o volebních výsledcích do České televize v sobotu večer mi řekl taxikář: „Všichni, koho znám, ho volit nechtěli. A nakonec má nejvíc.“ Nabízím čtyři základní důvody, proč Babiš vyhrál:

 • Po celou dobu vyprávěl konzistentní a uvěřitelný příběh. Vykreslil v něm sama sebe jako schopného podnikatele, který se vyšvihl, nemůže se tu už ale dívat na ty nepořádky, které způsobují neschopní, žvaniví politici, a tak to přišel napravit. Vyhrnul si rukávy a vše, co vláda udělala dobrého, byla jeho zásluha, zatímco za všechno špatné opět mohli neschopní žvaniví politici. A cokoli proti němu kdokoli namítá, je kampaň neschopných žvanivých politiků, které chce on, schopný podnikatel Babiš, připravit o jejich prebendy. Je to sice beze zbytku lež, ale je uvěřitelná a moc hezky se poslouchá.
 • Babiš vyprávěl tuhle pohádku lidem, kteří byli připravení naslouchat mu, protože jejich vlastní obraz o politické reprezentaci z velké části odpovídal tomu, co jim on o ní říkal.
 • Ovládl komunikační kanály, které optimálním způsobem právě toto sdělení jeho klíčovým cílovým skupinám dopravovaly. Stěžejní roli v tom hrála jeho vlastní média, kompletní Mafra, a v ní nejen Lidové noviny a MF Dnes, nýbrž také stranou pozornosti prakticky zcela stojící, zdarma rozdávané, lokální týdeníky 5+2 a Metro. A samozřejmě také Impuls i obě komerční televize, v nichž si opatřil přízeň a podporu. Jak si cení Andrej Babiš role, kterou pro něj sehrál jeho mág sociálních sítí Marek Prchal, dnes už ví celý svět. Lze říct, že Babiš si koupil klíčové segmenty komunikačních prostředků politické veřejnosti u nás. Politická soutěž je tím fatálně pokřivená. Demokracie, až bude mít znovu tu příležitost, musí v tomto ohledu razantně zasáhnout.
 • Celá politická reprezentace i řada segmentů občanské společnosti včetně tak zvané nové levice ho dlouhodobě podceňovala a nedokázala na jeho vzestup adekvátně reagovat. Bylo a zůstává hrubou chybou, že demokratické strany dávno nepřistoupily k bojkotu jeho médií, jimž svou účastí propůjčují nepatřičnou legitimitu. Bylo též těžkou chybou, že ČSSD kompletní Agrofert nevypudila v květnu z vlády. Jak jsme tehdy psali, byla to její poslední možnost, jak se vymanit z trajektorie směřující ke krachu.

3. Neopovrhovat Babišovými voliči, jen jeho sluhy. K ničemu nás neposune, budeme-li Babišovými voliči opovrhovat. Je třeba rozlišovat mezi prospěcháři, oportunisty, úplatnými manipulátory a jejich oběťmi. Na besedách Žlutého barona jsme pokaždé nabádali besedující v publiku, ať si v každém hypotetickém rozhovoru s Babišovými voliči nejprve nechají vysvětit důvody, které je k takové volbě vedou. Poslední kapitola naší – výsledkem voleb zase o něco aktuálnější – knihy se ostatně jmenuje Andrej Babiš je špatná odpověď na správnou otázku. Když v rozhovoru s Babišovými příznivci vyjdete ze souhlasu s jejich analýzou – opravdu je tu spousta věcí v nepořádku a opravdu polistopadová politická reprezentace zklamala – snáz můžete hledat shodu v tom, že Babiš žádná přijatelná řešení nepřináší.

4. Babišovy voliče vyhledávat, naslouchat jim a mluvit s nimi věcně a vstřícně. Mělo by to jít snadno: je to každý pátý člověk s voličským oprávněním, kterého potkáte na ulici. A zopakujme si tu ještě jednou. Výraz „Koblihy“ vyhraďme pro Faltýnka, Brabce, Prchala, Kubovičovou, Hanče a kroužek nejvěrnějších služebníků bosse. O Babišových voličích dnes už víme i to, že se jedná z velké části o starší lidi, původní elektorát levice. Neznáme je ale důkladně, málo víme o jejich motivacích. Přemýšlejme o nich se zvídavostí. Nepochybně jsou mezi Babišovými stoupenci také oportunisté, nepochybně spousta nenapravitelných fanatiků. Ale také ohromná spousta, zajisté převážná většina, takových, kteří jsou prostě jen oběťmi Babišova podvodu, věří mu tak, jako mu dlouhou dobu věřil třeba Bohumír Rada. Mluvme s nimi s vědomím, že potřebují terapii, nikoli konfrontaci. Fakt, že o nich víme tak málo, navíc prozrazuje, že naše komunikace je uzavřena v bublině, do které nepronikají jejich hlasy. Nelze se tedy pak divit tomu, že naopak naše hlasy nepronikají k nim.

5. Organizovat. Je potřeba zvednout se od strojů a vyjít mezi lidi. Musíme najít jiné komunikační kanály, kterými se k Babišovým voličům dostaneme. Je to otázka tvořivého přístupu k organizační práci, která se týká politických stran, občanských struktur i médií. Právě na Babišova média by se měla zaměřit další fáze snah o bojkot „Babišových výrobků“. Závisí na tom alespoň mírné narovnání zdejšího komunikačního prostředí. Každý ale musí opustit mentalitu, v jejímž rámci si střeží „své jisté“ a musíme začít tvořit nevirtuální, reálné sociální sítě. Je třeba hledat nové cesty a metody, jak se organizovat, jak se k lidem dostat, jak spolu mluvit. Jednou z inspirací pro každého, kdo se tu o něco snaží ve veřejném prostoru, jistě mohou být fenomenální úspěchy Macronova liberálního či Corbynova radikálně sociálnědemokratického proudu. Politické tradice u nás jsou jiné, řádově mdlejší než ve Francii a Anglii. Nebudeme-li se to ale snažit změnit, zůstane to tak na věky.

6. Být solidární. Může se stát, že Babiš sestaví jednobarevnou vládu, že si podporu, třeba od komunistů a Okamury, prostě nějak koupí. Je to nejčernější scénář, ale nikoli nepravděpodobný. Bude pak velmi nebezpečný. Bude mít v rukou represivní aparát a bude se snažit celou společnost dostat nesmlouvavě pod kontrolu. Už teď můžeme vidět, jak média Agrofertu spustila bubnovou palbu, jejímž cílem je zlikvidovat v čele ODS Petra Fialu, aby mohla stranu ovládnout Babišova pátá kolona pod vedením Václava Klause juniora a přivést ji bossovi do vlády.

Politika v demokracii má za všech okolností dva aspekty: snahu formulovat co nejprogresivnější pozici a snahu hledat co nejširší, z povahy systému vždy minimálně většinovou, shodu. Součástí kompetentní progresivní demokratické politiky musí být péče o co nejpříznivější možné podoby takových většin. Příliš mnohá prostředí na tak zvané nové levici, ale i ledaskde jinde, chronicky zanedbávala druhý aspekt, neboť se zcela pohroužila do formulování co nejčistší vlastní pozice. Je to omyl, který vede do ghetta, nikoli k vlivu.

Je čas na úplnou změnu strategie. Spočívá v tom, že i na lidi jako Petr Fiala je nyní třeba hledět jako na naše dílčí spojence. Všechny demokraty bez rozdílu, včetně demokratů v komunistické straně, jako je například Jiří Dolejš, je třeba nyní zahrnovat solidaritou, která se teď opravdu musí stát naší zbraní.

Zdroj.