Boleslav Buzek podává podnět k RRTV na TV Barrandov pro možné porušování zákona

Podle Soukupa by se mělo na StB zapomenout, je to přece dávno a o nic nešlo…

http://forum24.cz/na-televizni-radu-miri-podnet-k-provereni-porusovani-zakona-tv-barrandov/

Plné znění dopisu odeslané Radě pro televizní a rozhlasové vysílání:


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

V Praze dne 12.4.2018

Věc: Podání podnětu k prověření obsahu vysílacích programů Televize Barrandov

Vážení,

touto cestou podávám podnět k prověření porušení povinností v oblasti obsahu vysílacích programů Televize Barrandov, když dle mého názoru došlo k jednoznačnému a flagrantnímu porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTV“), a to minimálně v níže chronologicky popsaných případech.

  • V krátkém časovém období před volbou prezidenta republiky byli do pořadu “Aréna Jaromíra Soukupa“ pozvání pouze čtyři z celkového počtu devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky. V tomto ohledu tedy byl pozván pouze Jiří Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek a za prezidenta Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Naopak, nebyli pozváni Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Marek Hilšer a Pavel Fischer.. Uvedeným jednáním, tedy tím, že nebyli pozváni všichni kandidáti na funkci prezidenta republiky, nebyla dodržena zákonná povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu a dále nebyla sestavena programová skladba tak, aby ve vysílání byla poskytnuta vyvážená nabídka pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich politické smýšlení podle ustanovení § 31 odst. 2,3,4 ZRTV.

Důkaz: dotazem na provozovatele

dále např. Hilšer si chce stěžovat vysílací radě na TV Barrandov. Protěžuje jiné kandidáty, mě nepozvala, tvrdí. Aktualne.cz., dne 30.12.2017

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 6.12.2017 byla moderátorem Jaromírem Soukupem hrubě zkresleně rozebírána policejní reorganizace bývalého ministra vnitra Milana Chovance a tendenčně spojena s vyšetřováním kauzy Vidkun a také s prohlášením bývalého detektiva Jiřího Komárka, který obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“ při vyšetřování zakázek společnosti Tesco SW. V uvedeném pořadu moderátor Jaromír Soukup zcela lživě rozebíral fungování společnosti Tesco SW, ale i policejní vyšetřování tzv. „brutálního úniku informaci“ od policejního prezidenta. Dále moderátor rozvíjel mediální konstrukce o propojení společnosti Tesco SW s policií, které byly v roce 2017 odmítnuty jak parlamentní vyšetřovací komisí, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, tak i Nejvyšším státním zastupitelstvím. Tímto jednáním byl porušen § 31 odst. 2,3,4 ZRTV, když byla porušena povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu.

Důkaz: žádáme o vyžádání pořadu z moci úřední

  • V pořadu „Aréna Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 2.1.2018 přistoupil moderátor pořadu Jaromír Soukup na to, aby si mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček mohl přinést do vysílání fíkus, a dále, aby jmenovaný host urážel kandidáta na funkci prezidenta republiky Jiřího Drahoše tím, že např. „… nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá a možná taky bude náš prezident…“; včetně činění paralely s kaktusem. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) ZRTV, když uvedené naplňuje znaky vulgarismu (urážky). Současně byla porušena povinnost vyváženosti programu uvedená v § 31 odst. 2 ZRTV a to tím, že moderátor jmenovaného hosta nemírnil v jeho názorech (zvlášť když dotyčný kandidát nebyl přítomen a nemohl se proti takovým tvrzením bránit) a neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Nevyváženost předmětného vysílacího programu je spatřována též v samotném obsazení hostů, když byl namísto prezidenta republiky pozván jeho mluvčí, který na uvedenou funkci nekandidoval.

  • V pořadu Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál odvysílaném dne 22.1.2018 došlo k porušení § 31 odst. 2,3, ZRTV, když moderátor Jaromír Soukup opět neplnil při rozhovoru s Milošem Zemanem tzv. roli kvalifikovaného oponenta. Takovým jednáním nebyla zajištěna objektivita a vyváženost televizního vysílání pro svobodné vytváření názorů. Tuto skutečnost, tedy že moderátor Jaromír Soukup nadržuje Miloši Zemanovi, lze doložit i proslovem Miloše Zemana po výsledcích druhého kola volby prezidenta republiky, kdy Miloš Zeman mimo jiné uvedl, že za ním sedí jeho přátelé a podporovatelé (v té době stál za Milošem Zemanem osobně moderátor Jaromír Soukup).

Důkaz: „Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál“ odvysílaný dne 22.1.2018 (dostupný např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=miTPWMWhqR0)

V pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018 nejprve došlo k (opětovnému) porušení § 32 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 31 odst. 2,3 ZRTV, když host pořadu – prezident republiky Miloš Zeman se dopustil vulgarismu, když označil Fera Feniče za „blbečka“, Jiřího Pehe za „nejhloupějšího novináře“ a současně vyslovoval s těmito názory moderátor Jaromír Soukup konkludentní souhlas (souhlasným pokynem hlavy), namísto toho, aby hosta umravnil.

  • Dále, v pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018  moderátor Jaromír Soukup porušil ustanovení § 31 odst. 4 ZRTV ve spojení s § 32 odst. 1 písm. b, d), když uvedl: „…že by se mělo na StB zapomenout a neměla by být předmětem jakýchkoliv debat. …. je téměř zbytečné, aby se neustále zvěrstva udavačů, fízlů a donašečů stále vytahovala na světlo světa….“ Je zcela evidentní, že tímto chtěl moderátor Jaromír Soukup ospravedlnit členství Andreje Babiše v StB před rokem 1989 (tuto skutečnost nedávno judikoval Ústavný súd Slovenské republiky – sp. zn. II. ÚS 285/2017), neboť spolupráce pana Babiše s StB je nejaktuálnější diskutovanou konotací spolupráce s StB, a v této souvislosti je rovněž patrná snaha jednostranně ospravedlňovat, podporovat a zvýhodňovat hnutí ANO 2011, jehož je Andrej Babiš předsedou. Tímto jednáním porušil moderátor Jaromír Soukup zákonnou povinnost, a to zajistit, aby vysílané programy nepropagovaly nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním (omlouváním) a dále nezajistil, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení.

Důkaz: „Týden s prezidentem“ odvysílaný dne 15.2.2018 (dostupný zde – https://www.youtube.com/watch?v=Z0SOlZk_eWU)

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 28.2.2018 uvedl moderátor Jaromír Soukup několik (viz níže) nepravdivých a lživých informací, čímž došlo k narušení objektivity a vyváženosti informací podle § 31 odst. 2,3 ZRTV (viz výroky níže).

K narušení objektivity došlo též tím, že žádný z představitelů České televize nebyl pozván, aby se mohl relevantně k níže uvedeným (lživým) výrokům vyjádřit.

  • „…Za prvé, nejsem pro zrušení veřejnoprávních medií, to ani náhodou. Jen mě štve, že každý z nás platí každý měsíc 135 korun…“

Nepravdivost uvedeného výroku lze spatřovat v tom, že podle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění je poplatníkem televizního poplatku fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí.

  • „…. Je sice pravda, že o tom, zda veřejnoprávní televize má, nebo nemá vysílat například onu reklamu, se mluví již od poloviny 90. let. Ale ke shodě doposud nikdo nedošel.“

Nepravdivost uvedeného výroku spočívá v tom, že v současné době jsou v platnosti dva zákony, které regulují oblast reklamy v televizi, a to zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  • „…. No, a když jsme u toho, tak by možná zcela na okraj stálo za to zmínit, že pod Českou televizi spadá také nadace Člověk v tísni.

Uvedené tvrzení je lživé, když společnost Člověk v tísni o.p.s., je obecně prospěšnou společností, na kterou v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4, IČ: 61381411, která zaniká přeměnou na společnost Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s.

Důkaz: „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaný dne 28.2.2018 (dostupný zde např. – https://www.youtube.com/watch?v=2yU9oyhi6bs) a výpis obchodního rejstříku uvedené společnosti

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám, abych byl v zákonné lhůtě vyrozuměn, zda bylo či nebylo na základě tohoto podnětu zahájeno správní řízení.

S pozdravem

…………………………….

Boleslav Buzek

nar. 1.5.1970

předseda strany Radostné Česko

Saturnova 1197/1

104 00 Praha Uhříněves

Buzek: Zemanova podpora hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou

Na demonstraci za svobodu, demokracii a svobodné podnikání, která se konala v neděli 25.2.2018, vystoupil se svým projevem i Boleslav Buzek. Šéf Radostného Česka upozornil na nepřijatelné chování prezidenta Zemana, který podle Buzka šíří lži a nenávist, zrazuje naše spojence a poškozuje nás ve vyspělé části světa. Za největší zlo však označil Andreje Babiše, kterého označil za pohrobka StB, který krade živnostníkům svobodu a klade na ně zbytečná byrokratická břemena.

Celý projev Boleslava Buzka:

Vážení přátelé,

Česká republika je parlamentní demokracií a ne despotickou gubernií. Prezident by měl vystupovat důstojně a nechovat se jako plebejská nižší šlechta, tzv. zemani.

Pane Zemane, omilostňujete vrahy, podporujete trestně stíhané osoby a podvodníky, pohrdáte Ústavou, pravdou i námi lidmi.
Je to nepěkný, odporný vzor pro naše děti. Máte se chovat tak, aby bylo všem jasné, že spravedlnost funguje stejně pro chudé i pro bohaté. Podporujete extremisty. Snažíte se vysvobodit i nebezpečné ruské hackery. Zrazujete naše skutečné přátele a spojence. Poškozujete nás ve vyspělé části světa. Zemane, tančíte na tenkém ledě. Přílišná rusofilie a podpora škodlivých hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou.

Rozdělujete společnost, šíříte lži a nenávist. Jediné, koho jste dokázal poslední dobou spojit, jsou komunisté s neofašisty. Tyhle zločinecké gangy s vražednou minulostí se mohou spojovat maximálně ve vězeňských sprchách. Nechci se v žádném případě dotknout skutečných vlastenců, patriotů, většiny slušných lidí. Rozdíl mezi patriotem a nacionalistou je propastný. První skupina vytváří příjemné prostředí pro život a své potomky, snaží se přinášet i něco světu. Druhá skupina, která šíří lži, rasismus, strach a nenávist, za sebou v minulosti nechala pouze úpadek, izolaci a neštěstí.

Demokracie v Česku má vedle kremelské loutky na hradě ovšem jedno větší ohrožení. Jmenuje se Andrej Babiš. Na oba se hodí staré čínské přísloví. Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává. Často měníte zcela protichůdné názory vždy podle toho, jak se vám to hodí. Oba dva rozdělujete společnost.

Babiši, zavedl jste zde nehorázná a zcela zbytečná byrokratická břemena. Živnostníkům kradete jejich svobodu a čas pro rodinu. To, že jste byl komunistický práskač, víme i bez potvrzení soudu. Koho jiného než pohrobka STB by napadlo zavést online prokazování neviny na poctivou většinu a korunovat to donašečskou loterií? Všichni jsou podle vás podezřelí zloději. Jak říkal Karel Čapek: „Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu – lékařská diagnóza by řekla, že je to patologický negativismus…“ V duchu hesla „podle sebe soudím tebe“ se na všechny kolem sebe díváte jako na zloděje! Babiši, nevnucujte ale tyto negativní patologické vzorce chování slušným lidem a našim dětem.

To, že se dříve nebo později opět vyrojí v posttotalitních státech hnědé nebo rudé přízraky, se vědělo. Varoval před tím například i Helmut Kohl. Ochutnali jsme ale skutečnou svobodu a zodpovědnost za život ve vlastních rukou. Svobodu si již nenecháme vzít. Dle odkazu velikánů Masaryka i Havla se budeme držet nejpevnějšího bodu ochrany svobody, kterým je pravda. Pravdou zajisté brzy zaženeme prolhané hnědorudé kreatury do propadliště dějin.

Děkuji za pozornost.

VYDÁNO: 27.2.2018

Zdroj: Forum24.cz

Porovnání II. a III. kvartálu roku 2016 s rokem 2017. Podíl oborů s EET k celku klesl ze 45% na 43%.

EET má další podstatnou vadu. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá! Oproti roku 2016 je tento pokles 1,75 procentního bodu, což lze vyčíslit ztrátou přes 6 mld. Kč/rok. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET (3,4% ku 9,6%). Věříme, že tento významný poznatek přispěje ke zrušení zákona o EET mj. pro neúčinnost. 7.12.2017 bude o tomto informovat Senát Radomil Bábek a Ivo Hucl.

Souhrn výběru DPH (údaje z přiznání k DPH měsíčních i čtvrtletních plátců):

Srovnány byly kvartály roku 2017, kde již bylo nasazeno EET do 1. i 2. vlny. Snížení sazby DPH u pohostinství a ubytování má na vyhodnocení EET nepatrný vliv a to z důvodu vysokého objemu obratu u oborů z 2. vlny.

  2Q 2016 3Q 2016 2Q 2017 3Q 2017 Změna  
Celkem 90 449 931 960,00 90 866 633 133,00 97 124 083 343,00 96 602 163 140,00 12 409 681 390,00 6,84 %
Celkem 1. vlna 1 992 807 289,00 2 284 052 487,00 2 159 719 422,00 2 267 106 185,00 149 965 831,00 3,51 %
Celkem 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 38 329 364 550,00 37 483 642 417,00 39 277 506 685,00 39 108 374 237,00 2 572 873 955,00 3,39 %
Celkem obory bez EET 50 127 760 121,00 51 098 938 229,00 55 686 857 236,00 55 226 682 718,00 9 686 841 604,00 9,57 %
Celkem 1. a 2. vlna (mimo prodeje vozidel) 40 322 171 839,00 39 767 694 904,00 41 437 226 107,00 41 375 480 422,00 2 722 839 786,00 3,40 %
Váha: podíl výběru DPH u oborů s EET k celku 44,58 % 43,76 % 42,66 % 42,83 % 21,94 %

Dopis z Generálního finančního ředitelství o poskytnutí informací.

Detailní poklady ke stažení zde:DAP DPH dle NACE

 

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš

Marek Hilšer ke kauze Andrej Babiš: Spravedlnost má platit pro chudého stejně jako pro miliardáře… (více ve videu)

Kauza: Andrej Babiš

Vyjádření Marka Hilšera k teoretické možnosti jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR.

Zveřejnil(a) Marek Hilšer na Hrad dne 20. srpen 2017

Vydání Babiše a Faltýnka podruhé – jak to dopadne tentokrát?

Babiš nezpochybnil tvrdé důkazy usvědčujícího ho z podvodu. Nehlasovat pro jeho vydání může v tomto případě pouze spolupachatel a nebo člověk úplatný. Necháme se překvapit, jak je na tom s morálkou Okamura.

https://www.novinky.cz/domaci/455487-policie-znovu-zada-snemovnu-o-vydani-babise-a-faltynka.html

Václav Havel o volbách – aktuálnější než kdy jindy

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ (Václav Havel o volbách, 1992)

Radostné Česko varuje hráče účtenkovky!

Radostné Česko varuje! Hraní účtenkové loterie způsobuje impotenci a obezitu. Alkoholikům a účtenkovým hráčům v jedné osobě hrozí i rychlejší nástup demence.

Přečtěte si celý článek zde: Účtenky z pokladen způsobují impotenci a neplodnost mužů

„Nedobrovolný“ poslanec Hlavatý: Nové senátorské volby způsobili voliči, kteří mě kroužkovali.

Dle některých politiků za všechno můžou voliči. Pokud bychom to měli brát do důsledku, měl by být i každý volič ANO 2011 trestně stíhán za podporu hnutí, v jejímž čele stojí kriminálník a potvrzený člen zločinecké organizace STB.
§ 365 Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin (v případě Babiše krácení daní, dotační podvody,…) nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§ 366 Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření (volba do PS za účelem získání imunity nebo pozastavení stíhání sama sebe z titulu premiéra…) nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.

„Nové senátorské volby způsobili voliči, kteří mě kroužkovali. Náklady by měli nést oni, říká „nedobrovolný“ poslanec Hlavatý.“ Přečtěte si celý článek zde.

Zdroj: Hospodářské Noviny

Mazaný tah – Babiš chce své vládnutí zahájit zvýšením penzí

Nejpodlejší politik polistopadových dějin chce nyní poštvat důchodce proti všem stranám, které nebudou ochotné tolerovat jeho vládu. Nyní se naplno projeví populistické strany a úplatní kolaboranti, kteří jej podpoří.

https://www.novinky.cz/domaci/453320-babis-chce-sve-vladnuti-zahajit-zvysenim-penzi.html