Boleslav Buzek podává podnět k RRTV na TV Barrandov pro možné porušování zákona

Podle Soukupa by se mělo na StB zapomenout, je to přece dávno a o nic nešlo…

http://forum24.cz/na-televizni-radu-miri-podnet-k-provereni-porusovani-zakona-tv-barrandov/

Plné znění dopisu odeslané Radě pro televizní a rozhlasové vysílání:


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

V Praze dne 12.4.2018

Věc: Podání podnětu k prověření obsahu vysílacích programů Televize Barrandov

Vážení,

touto cestou podávám podnět k prověření porušení povinností v oblasti obsahu vysílacích programů Televize Barrandov, když dle mého názoru došlo k jednoznačnému a flagrantnímu porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTV“), a to minimálně v níže chronologicky popsaných případech.

  • V krátkém časovém období před volbou prezidenta republiky byli do pořadu “Aréna Jaromíra Soukupa“ pozvání pouze čtyři z celkového počtu devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky. V tomto ohledu tedy byl pozván pouze Jiří Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek a za prezidenta Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Naopak, nebyli pozváni Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Marek Hilšer a Pavel Fischer.. Uvedeným jednáním, tedy tím, že nebyli pozváni všichni kandidáti na funkci prezidenta republiky, nebyla dodržena zákonná povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu a dále nebyla sestavena programová skladba tak, aby ve vysílání byla poskytnuta vyvážená nabídka pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich politické smýšlení podle ustanovení § 31 odst. 2,3,4 ZRTV.

Důkaz: dotazem na provozovatele

dále např. Hilšer si chce stěžovat vysílací radě na TV Barrandov. Protěžuje jiné kandidáty, mě nepozvala, tvrdí. Aktualne.cz., dne 30.12.2017

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 6.12.2017 byla moderátorem Jaromírem Soukupem hrubě zkresleně rozebírána policejní reorganizace bývalého ministra vnitra Milana Chovance a tendenčně spojena s vyšetřováním kauzy Vidkun a také s prohlášením bývalého detektiva Jiřího Komárka, který obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“ při vyšetřování zakázek společnosti Tesco SW. V uvedeném pořadu moderátor Jaromír Soukup zcela lživě rozebíral fungování společnosti Tesco SW, ale i policejní vyšetřování tzv. „brutálního úniku informaci“ od policejního prezidenta. Dále moderátor rozvíjel mediální konstrukce o propojení společnosti Tesco SW s policií, které byly v roce 2017 odmítnuty jak parlamentní vyšetřovací komisí, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, tak i Nejvyšším státním zastupitelstvím. Tímto jednáním byl porušen § 31 odst. 2,3,4 ZRTV, když byla porušena povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu.

Důkaz: žádáme o vyžádání pořadu z moci úřední

  • V pořadu „Aréna Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 2.1.2018 přistoupil moderátor pořadu Jaromír Soukup na to, aby si mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček mohl přinést do vysílání fíkus, a dále, aby jmenovaný host urážel kandidáta na funkci prezidenta republiky Jiřího Drahoše tím, že např. „… nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá a možná taky bude náš prezident…“; včetně činění paralely s kaktusem. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) ZRTV, když uvedené naplňuje znaky vulgarismu (urážky). Současně byla porušena povinnost vyváženosti programu uvedená v § 31 odst. 2 ZRTV a to tím, že moderátor jmenovaného hosta nemírnil v jeho názorech (zvlášť když dotyčný kandidát nebyl přítomen a nemohl se proti takovým tvrzením bránit) a neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Nevyváženost předmětného vysílacího programu je spatřována též v samotném obsazení hostů, když byl namísto prezidenta republiky pozván jeho mluvčí, který na uvedenou funkci nekandidoval.

  • V pořadu Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál odvysílaném dne 22.1.2018 došlo k porušení § 31 odst. 2,3, ZRTV, když moderátor Jaromír Soukup opět neplnil při rozhovoru s Milošem Zemanem tzv. roli kvalifikovaného oponenta. Takovým jednáním nebyla zajištěna objektivita a vyváženost televizního vysílání pro svobodné vytváření názorů. Tuto skutečnost, tedy že moderátor Jaromír Soukup nadržuje Miloši Zemanovi, lze doložit i proslovem Miloše Zemana po výsledcích druhého kola volby prezidenta republiky, kdy Miloš Zeman mimo jiné uvedl, že za ním sedí jeho přátelé a podporovatelé (v té době stál za Milošem Zemanem osobně moderátor Jaromír Soukup).

Důkaz: „Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál“ odvysílaný dne 22.1.2018 (dostupný např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=miTPWMWhqR0)

V pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018 nejprve došlo k (opětovnému) porušení § 32 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 31 odst. 2,3 ZRTV, když host pořadu – prezident republiky Miloš Zeman se dopustil vulgarismu, když označil Fera Feniče za „blbečka“, Jiřího Pehe za „nejhloupějšího novináře“ a současně vyslovoval s těmito názory moderátor Jaromír Soukup konkludentní souhlas (souhlasným pokynem hlavy), namísto toho, aby hosta umravnil.

  • Dále, v pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018  moderátor Jaromír Soukup porušil ustanovení § 31 odst. 4 ZRTV ve spojení s § 32 odst. 1 písm. b, d), když uvedl: „…že by se mělo na StB zapomenout a neměla by být předmětem jakýchkoliv debat. …. je téměř zbytečné, aby se neustále zvěrstva udavačů, fízlů a donašečů stále vytahovala na světlo světa….“ Je zcela evidentní, že tímto chtěl moderátor Jaromír Soukup ospravedlnit členství Andreje Babiše v StB před rokem 1989 (tuto skutečnost nedávno judikoval Ústavný súd Slovenské republiky – sp. zn. II. ÚS 285/2017), neboť spolupráce pana Babiše s StB je nejaktuálnější diskutovanou konotací spolupráce s StB, a v této souvislosti je rovněž patrná snaha jednostranně ospravedlňovat, podporovat a zvýhodňovat hnutí ANO 2011, jehož je Andrej Babiš předsedou. Tímto jednáním porušil moderátor Jaromír Soukup zákonnou povinnost, a to zajistit, aby vysílané programy nepropagovaly nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním (omlouváním) a dále nezajistil, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení.

Důkaz: „Týden s prezidentem“ odvysílaný dne 15.2.2018 (dostupný zde – https://www.youtube.com/watch?v=Z0SOlZk_eWU)

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 28.2.2018 uvedl moderátor Jaromír Soukup několik (viz níže) nepravdivých a lživých informací, čímž došlo k narušení objektivity a vyváženosti informací podle § 31 odst. 2,3 ZRTV (viz výroky níže).

K narušení objektivity došlo též tím, že žádný z představitelů České televize nebyl pozván, aby se mohl relevantně k níže uvedeným (lživým) výrokům vyjádřit.

  • „…Za prvé, nejsem pro zrušení veřejnoprávních medií, to ani náhodou. Jen mě štve, že každý z nás platí každý měsíc 135 korun…“

Nepravdivost uvedeného výroku lze spatřovat v tom, že podle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění je poplatníkem televizního poplatku fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí.

  • „…. Je sice pravda, že o tom, zda veřejnoprávní televize má, nebo nemá vysílat například onu reklamu, se mluví již od poloviny 90. let. Ale ke shodě doposud nikdo nedošel.“

Nepravdivost uvedeného výroku spočívá v tom, že v současné době jsou v platnosti dva zákony, které regulují oblast reklamy v televizi, a to zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  • „…. No, a když jsme u toho, tak by možná zcela na okraj stálo za to zmínit, že pod Českou televizi spadá také nadace Člověk v tísni.

Uvedené tvrzení je lživé, když společnost Člověk v tísni o.p.s., je obecně prospěšnou společností, na kterou v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4, IČ: 61381411, která zaniká přeměnou na společnost Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s.

Důkaz: „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaný dne 28.2.2018 (dostupný zde např. – https://www.youtube.com/watch?v=2yU9oyhi6bs) a výpis obchodního rejstříku uvedené společnosti

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám, abych byl v zákonné lhůtě vyrozuměn, zda bylo či nebylo na základě tohoto podnětu zahájeno správní řízení.

S pozdravem

…………………………….

Boleslav Buzek

nar. 1.5.1970

předseda strany Radostné Česko

Saturnova 1197/1

104 00 Praha Uhříněves

0 odpovědí

Zanechat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Přidejte se!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *