Příspěvky

Boleslav Buzek podává podnět k RRTV na TV Barrandov pro možné porušování zákona

Podle Soukupa by se mělo na StB zapomenout, je to přece dávno a o nic nešlo…

http://forum24.cz/na-televizni-radu-miri-podnet-k-provereni-porusovani-zakona-tv-barrandov/

Plné znění dopisu odeslané Radě pro televizní a rozhlasové vysílání:


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

V Praze dne 12.4.2018

Věc: Podání podnětu k prověření obsahu vysílacích programů Televize Barrandov

Vážení,

touto cestou podávám podnět k prověření porušení povinností v oblasti obsahu vysílacích programů Televize Barrandov, když dle mého názoru došlo k jednoznačnému a flagrantnímu porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTV“), a to minimálně v níže chronologicky popsaných případech.

  • V krátkém časovém období před volbou prezidenta republiky byli do pořadu “Aréna Jaromíra Soukupa“ pozvání pouze čtyři z celkového počtu devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky. V tomto ohledu tedy byl pozván pouze Jiří Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek a za prezidenta Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Naopak, nebyli pozváni Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Marek Hilšer a Pavel Fischer.. Uvedeným jednáním, tedy tím, že nebyli pozváni všichni kandidáti na funkci prezidenta republiky, nebyla dodržena zákonná povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu a dále nebyla sestavena programová skladba tak, aby ve vysílání byla poskytnuta vyvážená nabídka pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich politické smýšlení podle ustanovení § 31 odst. 2,3,4 ZRTV.

Důkaz: dotazem na provozovatele

dále např. Hilšer si chce stěžovat vysílací radě na TV Barrandov. Protěžuje jiné kandidáty, mě nepozvala, tvrdí. Aktualne.cz., dne 30.12.2017

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 6.12.2017 byla moderátorem Jaromírem Soukupem hrubě zkresleně rozebírána policejní reorganizace bývalého ministra vnitra Milana Chovance a tendenčně spojena s vyšetřováním kauzy Vidkun a také s prohlášením bývalého detektiva Jiřího Komárka, který obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“ při vyšetřování zakázek společnosti Tesco SW. V uvedeném pořadu moderátor Jaromír Soukup zcela lživě rozebíral fungování společnosti Tesco SW, ale i policejní vyšetřování tzv. „brutálního úniku informaci“ od policejního prezidenta. Dále moderátor rozvíjel mediální konstrukce o propojení společnosti Tesco SW s policií, které byly v roce 2017 odmítnuty jak parlamentní vyšetřovací komisí, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, tak i Nejvyšším státním zastupitelstvím. Tímto jednáním byl porušen § 31 odst. 2,3,4 ZRTV, když byla porušena povinnost objektivity a vyváženosti vysílacího programu.

Důkaz: žádáme o vyžádání pořadu z moci úřední

  • V pořadu „Aréna Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 2.1.2018 přistoupil moderátor pořadu Jaromír Soukup na to, aby si mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček mohl přinést do vysílání fíkus, a dále, aby jmenovaný host urážel kandidáta na funkci prezidenta republiky Jiřího Drahoše tím, že např. „… nikoho nebaví, nikomu nevadí, nikoho nezajímá a možná taky bude náš prezident…“; včetně činění paralely s kaktusem. Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) ZRTV, když uvedené naplňuje znaky vulgarismu (urážky). Současně byla porušena povinnost vyváženosti programu uvedená v § 31 odst. 2 ZRTV a to tím, že moderátor jmenovaného hosta nemírnil v jeho názorech (zvlášť když dotyčný kandidát nebyl přítomen a nemohl se proti takovým tvrzením bránit) a neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Nevyváženost předmětného vysílacího programu je spatřována též v samotném obsazení hostů, když byl namísto prezidenta republiky pozván jeho mluvčí, který na uvedenou funkci nekandidoval.

  • V pořadu Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál odvysílaném dne 22.1.2018 došlo k porušení § 31 odst. 2,3, ZRTV, když moderátor Jaromír Soukup opět neplnil při rozhovoru s Milošem Zemanem tzv. roli kvalifikovaného oponenta. Takovým jednáním nebyla zajištěna objektivita a vyváženost televizního vysílání pro svobodné vytváření názorů. Tuto skutečnost, tedy že moderátor Jaromír Soukup nadržuje Miloši Zemanovi, lze doložit i proslovem Miloše Zemana po výsledcích druhého kola volby prezidenta republiky, kdy Miloš Zeman mimo jiné uvedl, že za ním sedí jeho přátelé a podporovatelé (v té době stál za Milošem Zemanem osobně moderátor Jaromír Soukup).

Důkaz: „Duel Jaromíra Soukupa – Prezidentský speciál“ odvysílaný dne 22.1.2018 (dostupný např. zde – https://www.youtube.com/watch?v=miTPWMWhqR0)

V pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018 nejprve došlo k (opětovnému) porušení § 32 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 31 odst. 2,3 ZRTV, když host pořadu – prezident republiky Miloš Zeman se dopustil vulgarismu, když označil Fera Feniče za „blbečka“, Jiřího Pehe za „nejhloupějšího novináře“ a současně vyslovoval s těmito názory moderátor Jaromír Soukup konkludentní souhlas (souhlasným pokynem hlavy), namísto toho, aby hosta umravnil.

  • Dále, v pořadu „Týden s prezidentem“ odvysílaném dne 15.2.2018  moderátor Jaromír Soukup porušil ustanovení § 31 odst. 4 ZRTV ve spojení s § 32 odst. 1 písm. b, d), když uvedl: „…že by se mělo na StB zapomenout a neměla by být předmětem jakýchkoliv debat. …. je téměř zbytečné, aby se neustále zvěrstva udavačů, fízlů a donašečů stále vytahovala na světlo světa….“ Je zcela evidentní, že tímto chtěl moderátor Jaromír Soukup ospravedlnit členství Andreje Babiše v StB před rokem 1989 (tuto skutečnost nedávno judikoval Ústavný súd Slovenské republiky – sp. zn. II. ÚS 285/2017), neboť spolupráce pana Babiše s StB je nejaktuálnější diskutovanou konotací spolupráce s StB, a v této souvislosti je rovněž patrná snaha jednostranně ospravedlňovat, podporovat a zvýhodňovat hnutí ANO 2011, jehož je Andrej Babiš předsedou. Tímto jednáním porušil moderátor Jaromír Soukup zákonnou povinnost, a to zajistit, aby vysílané programy nepropagovaly nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním (omlouváním) a dále nezajistil, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení.

Důkaz: „Týden s prezidentem“ odvysílaný dne 15.2.2018 (dostupný zde – https://www.youtube.com/watch?v=Z0SOlZk_eWU)

  • V pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaném dne 28.2.2018 uvedl moderátor Jaromír Soukup několik (viz níže) nepravdivých a lživých informací, čímž došlo k narušení objektivity a vyváženosti informací podle § 31 odst. 2,3 ZRTV (viz výroky níže).

K narušení objektivity došlo též tím, že žádný z představitelů České televize nebyl pozván, aby se mohl relevantně k níže uvedeným (lživým) výrokům vyjádřit.

  • „…Za prvé, nejsem pro zrušení veřejnoprávních medií, to ani náhodou. Jen mě štve, že každý z nás platí každý měsíc 135 korun…“

Nepravdivost uvedeného výroku lze spatřovat v tom, že podle zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění je poplatníkem televizního poplatku fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se poplatek neplatí.

  • „…. Je sice pravda, že o tom, zda veřejnoprávní televize má, nebo nemá vysílat například onu reklamu, se mluví již od poloviny 90. let. Ale ke shodě doposud nikdo nedošel.“

Nepravdivost uvedeného výroku spočívá v tom, že v současné době jsou v platnosti dva zákony, které regulují oblast reklamy v televizi, a to zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  • „…. No, a když jsme u toho, tak by možná zcela na okraj stálo za to zmínit, že pod Českou televizi spadá také nadace Člověk v tísni.

Uvedené tvrzení je lživé, když společnost Člověk v tísni o.p.s., je obecně prospěšnou společností, na kterou v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4, IČ: 61381411, která zaniká přeměnou na společnost Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s.

Důkaz: „Kauzy Jaromíra Soukupa“ odvysílaný dne 28.2.2018 (dostupný zde např. – https://www.youtube.com/watch?v=2yU9oyhi6bs) a výpis obchodního rejstříku uvedené společnosti

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádám, abych byl v zákonné lhůtě vyrozuměn, zda bylo či nebylo na základě tohoto podnětu zahájeno správní řízení.

S pozdravem

…………………………….

Boleslav Buzek

nar. 1.5.1970

předseda strany Radostné Česko

Saturnova 1197/1

104 00 Praha Uhříněves

Buzek: Zemanova podpora hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou

Na demonstraci za svobodu, demokracii a svobodné podnikání, která se konala v neděli 25.2.2018, vystoupil se svým projevem i Boleslav Buzek. Šéf Radostného Česka upozornil na nepřijatelné chování prezidenta Zemana, který podle Buzka šíří lži a nenávist, zrazuje naše spojence a poškozuje nás ve vyspělé části světa. Za největší zlo však označil Andreje Babiše, kterého označil za pohrobka StB, který krade živnostníkům svobodu a klade na ně zbytečná byrokratická břemena.

Celý projev Boleslava Buzka:

Vážení přátelé,

Česká republika je parlamentní demokracií a ne despotickou gubernií. Prezident by měl vystupovat důstojně a nechovat se jako plebejská nižší šlechta, tzv. zemani.

Pane Zemane, omilostňujete vrahy, podporujete trestně stíhané osoby a podvodníky, pohrdáte Ústavou, pravdou i námi lidmi.
Je to nepěkný, odporný vzor pro naše děti. Máte se chovat tak, aby bylo všem jasné, že spravedlnost funguje stejně pro chudé i pro bohaté. Podporujete extremisty. Snažíte se vysvobodit i nebezpečné ruské hackery. Zrazujete naše skutečné přátele a spojence. Poškozujete nás ve vyspělé části světa. Zemane, tančíte na tenkém ledě. Přílišná rusofilie a podpora škodlivých hnědorudých extremistů již hraničí s vlastizradou.

Rozdělujete společnost, šíříte lži a nenávist. Jediné, koho jste dokázal poslední dobou spojit, jsou komunisté s neofašisty. Tyhle zločinecké gangy s vražednou minulostí se mohou spojovat maximálně ve vězeňských sprchách. Nechci se v žádném případě dotknout skutečných vlastenců, patriotů, většiny slušných lidí. Rozdíl mezi patriotem a nacionalistou je propastný. První skupina vytváří příjemné prostředí pro život a své potomky, snaží se přinášet i něco světu. Druhá skupina, která šíří lži, rasismus, strach a nenávist, za sebou v minulosti nechala pouze úpadek, izolaci a neštěstí.

Demokracie v Česku má vedle kremelské loutky na hradě ovšem jedno větší ohrožení. Jmenuje se Andrej Babiš. Na oba se hodí staré čínské přísloví. Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává. Často měníte zcela protichůdné názory vždy podle toho, jak se vám to hodí. Oba dva rozdělujete společnost.

Babiši, zavedl jste zde nehorázná a zcela zbytečná byrokratická břemena. Živnostníkům kradete jejich svobodu a čas pro rodinu. To, že jste byl komunistický práskač, víme i bez potvrzení soudu. Koho jiného než pohrobka STB by napadlo zavést online prokazování neviny na poctivou většinu a korunovat to donašečskou loterií? Všichni jsou podle vás podezřelí zloději. Jak říkal Karel Čapek: „Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu – lékařská diagnóza by řekla, že je to patologický negativismus…“ V duchu hesla „podle sebe soudím tebe“ se na všechny kolem sebe díváte jako na zloděje! Babiši, nevnucujte ale tyto negativní patologické vzorce chování slušným lidem a našim dětem.

To, že se dříve nebo později opět vyrojí v posttotalitních státech hnědé nebo rudé přízraky, se vědělo. Varoval před tím například i Helmut Kohl. Ochutnali jsme ale skutečnou svobodu a zodpovědnost za život ve vlastních rukou. Svobodu si již nenecháme vzít. Dle odkazu velikánů Masaryka i Havla se budeme držet nejpevnějšího bodu ochrany svobody, kterým je pravda. Pravdou zajisté brzy zaženeme prolhané hnědorudé kreatury do propadliště dějin.

Děkuji za pozornost.

VYDÁNO: 27.2.2018

Zdroj: Forum24.cz

Boleslav Buzek – ČR se úrovní mezd posouvá mezi rozvojové země

Proč nám za vlády Babiše a Sobotky klesla hodinová mzda ve srovnání s Německem? A proč jsme byli přeřazeni zpět do rozvojových zemí? Jednou ze základních odpovědí je nesvoboda drobného podnikání v Česku a pokles o šest příček v žebříčku zemí Fraserovy ekonomické svobody. Pokud se nic nezmění, vyhlídky máme pochmurné a nepomůže ani demonstrace miliónu socanů za vyšší mzdy… (více v článku včetně žebříčku zemí ekonomické svobody).

Celý článek si můžete přečíst zde.

Předvolební diskuze v pořadu Politické spektrum

Odkaz na videozáznam převolební diskuze zde.

Předvolební diskuze v pořadu Politické spektrum

Přijetí eura znamená další a možná poslední smyčku na našem krku, když druhý konec provazu bude držet banda fízlů v Bruselu, uvedl v předvolební diskusi pořadu Politické spektrum lídr pražské kandidátky hnutí Volte pravý blok www.cibulka.net Petr Cibulka. Podobně jako většina diskutujících zástupců stran a hnutí se tak domnívá, že by Česko euro přijímat nemělo. Podle Jaroslava Kuchaře (Rozumní) by se zavedením eura vstoupila ČR do klubu předlužených, namísto do klubu bohatých.

Podle Hanniga (Rozumní) bylo Česko rovnoprávným členem Evropské unie do přijetí Lisabonské smlouvy. „Lisabonskou smlouvou jsme ztratili právo veta a rozhoduje se tzv. kvalifikovanou většinou. Na tu východní státy v životě nedosáhnou,“ řekl. Nyní je podle něj ČR v postavení kolonie států jako Německo a Francie, a proto je nutné nastolit rovnoprávné vztahy a vrátit se tak do období před podepsáním Lisabonské smlouvy. „Pokud to nepůjde, tak referendum o vystoupení,“ dodal.

Podobný pohled na EU má i předseda Cesty odpovědné společnosti Jaroslav Kuchař. „Opravdu jsme vstupovali do jiné EU a Lisabonská smlouva z nás opravdu nedělá rovnocenné partnery,“ řekl. „Pokud se nestane to, že občané západoevropských zemí nepochopí, že jejich reprezentace nehájí jejich zájmy, tak bude velký problém.“

Suverenitu ztratilo Česko i podle předsedy hnutí Řád národa Josefa Zicklera, a je nutné změnit podmínky. Nicméně odchod z Unie by v současnosti hnutí nezvažovalo. „Nejsme soběstační v žádném segmentu, který by byl nutný. Nepatří nám strategické zdroje v takové hodnotě, jaké bychom potřebovali, nejsme soběstační v oblasti potravin a všech dalších věcech,“ řekl.

Podle lídra pražské kandidátky hnutí Volte pravý blok wwww.cibulka.netPetra Cibulky se EU velice rychle mění v Sovětský svaz. Unii je proto podle něj nutné transformovat po vzoru Švýcarské konfederace tak, aby stálo na referendech, občanských iniciativách a na odvolatelnosti politiků přímo občany. Pokud k této transformaci nedojde, tak se podle jeho slov „staneme otroky bandy ruských fízlů v Bruselu a ve všech evropských vládách“. Na dotaz moderátora, kdo jsou podle něj „ruští fízlové“, odpověděl, že se jedná o politiky a většinu novinářů.

Podle vedoucího kandidátní listiny Radostného Česka v Moravskoslezském kraji Boleslava Buzka mají obyvatelé Česka díky EU to, o čem celé generace snili. „Schengenský prostor, volný pohyb osob, obchodní styk, volný pohyb pracovních sil. Máme tady velké množství výhod oproti malému množství nevýhod,“ řekl. Dodal ale, že je pro reformovanou Unii. Radostné Česko je podle něj například proti „nadměrnému přerozdělování a socialismu, který teď v Unii panuje“.

O setrvání v EU stojí i SPDV, uvedla Lenka Vančatová, která má číslo dva na pražské kandidátce. „Budeme určitě usilovat o to, aby Česká republika prosazovala svoje zájmy, byla vidět a srozumitelně prezentovala svoje názory,“ řekla.

Zavedení eura je morální hazard, míní Kuchař

Většina zástupců stran se shodla na tom, že by Česko nemělo přijímat euro. Podle Zicklera (ŘN) by tak přišlo o jediný nástroj, jak řídit a kontrolovat vlastní ekonomiku.

Podle Kuchaře (Cesta) není česká ekonomika natolik vyspělá, aby dokázala konkurovat vyspělejším zemím EU. „A druhá věc je morální hazard. Dneska dluhy eurozóny na vládní úrovni jsou 90 procent HDP v průměru. Takže bychom nevstupovali do klubu bohatých, ale do klubu předlužených,“ dodal.

Podle Hanniga (Rozumní) by přijetím eura navíc hrozilo zvýšení cen, znehodnocení úspor a stagnace výše důchodů.

„Přijetí eura znamená další a možná poslední smyčku na našem krku, když druhý konec provazu bude držet banda fízlů v Bruselu a ve všech evropských vládách,“ uvedl Petr Cibulka (VPB).

Radostné Česko podle Buzka s přijetím eura souhlasí. „Ale záleží kdy,“ doplnil. „Radostné Česko doporučuje po dalším cyklu přirozené recese, která přijde.“

Podle Vančatové (SPDV) se o zavedení eura dá uvažovat v časovém výhledu tří až pěti let.

Buzek: NATO je ochranný deštník, pro nás velmi důležitý

Dalším diskusním blokem bylo členství České republiky v NATO. „NATO je ochranný deštník, pro nás velmi důležitý,“ uvedl Buzek (). Česko by podle něj mělo budovat profesionální armádu a navýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP.

S členstvím v NATO souhlasí i SPDV. „Ta bezpečnostní rizika jsou dnes tak obrovská, že se musí řešit na úrovni více států nebo celé Evropy, a rozhodně bychom nepřistoupili na to, aby se NATO opustilo,“ řekla Vančatová. Stejně tak je podle ní nutné navýšit výdaje na obranu, ovšem ne na úrovni strategických a mezinárodních systémů. „Je nutné investovat prostředky do budování bezpečnostních systémů na tenčí úrovni,“ uvedla.

Podle Cibulky (PB) tvoří NATO pouze kouřovou clonu. „Když dojde kdykoli ke konfrontaci s Ruskem, NATO vždycky bez boje vyklidí pole. Viděli jsme to na Ukrajině,“ řekl. „Je třeba tlačit na reformu NATO, aby se stalo reálnou odstrašující silou.“ Dávat méně než dvě procenta na obranu je podle Cibulky vlastizrada.

Podle Zicklera (ŘN-VU) nemá Česko takovou armádu, aby se samo dokázalo ubránit. Proto je nutné zůstat v NATO. „Ale vytvořit jiný přístup tím způsobem, že bychom měli splnit jednu z hlavních přistupujících podmínek vstupu do NATO, kde se hovoří o tom, že máme mít takovou armádu, abychom byli schopni zabezpečit vlastní obranu,“ řekl. Na obranu by podle něj mělo jít možná i více financí než dvě procenta HDP. „Ale nemusejí odcházet jinam. Začněme si tímto způsobem budovat vlastní obranný systém,“ doplnil.

NATO není podle Kuchaře (Cesta) garantem bezpečnosti. „My stejně jako u EU si klademe otázku, komu NATO slouží. NATO neplní svoje poslání, aby hájilo zájmy občanů evropských zemí. A migrační krize je toho jasným důkazem,“ řekl. Pokud by se zvedaly výdaje na obranu na dvě procenta, tak by podle něj neměly přijít „do divokých moderních systémů“, protože hlavní hrozbou je prý v současnosti migrační krize.

Migrační krize je největším ohrožením pro Evropu i podle Hanniga (Rozumní) a NATO při jejím řešení zklamalo. „NATO odmítlo s tím něco dělat. NATO je v podstatě Amerika a všechno ostatní je jenom, aby hlasovalo,“ řekl. „Proč dávat dvě procenta na to, aby zbrojní mašinerie měla velké kšefty, když jsou úplně jiné hrozby? Tady se lidé porážejí automobily a tak dál.“

Kuchař: Jestli nemáme potraviny, vodu, energii, tak jsme vydíratelní

V závěru diskuse se zástupci stran věnovali tématu soběstačnosti Česka v produkci a příjmu potravin. V této otázce panovala shoda – vláda by měla decentralizovat zemědělství, podporovat domácí produkci a menší zemědělce.

„Máme přímo v programu – potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Tady se pěstuje řepka, kukuřice. Nepěstují se věci, co se pěstovaly léta a staletí,“ uvedl Hannig (Rozumní). Je podle něj potřeba potravinová soběstačnost, jinak Češi zůstanou v područí řetězců.

Podle Zicklera (ŘN-VU) je řešením zastavit dotace na dovoz méně kvalitních potravin ze zahraničí a jejich přesunutí malým a středním zemědělcům. Dále změnit zákon o využití půdy a obnovit vlastní hospodářství na úrovni zpracovatelského průmyslu potravin.

„Téma soběstačnosti není ekonomická diskuse. Je to diskuse bezpečnostní a je to diskuse politická,“ konstatoval Kuchař (Cesta). „Jestli nemáme potraviny, vodu, energii, tak jsme vydíratelní.“

„Na polích se pěstuje místo potravin palivo – nehorázný zločin proti lidskosti,“ uvedl Buzek (). Podpora malých farem by podle něj mohla problém vyřešit.

Vančatová (SPDV) uvedla, že je podle ní nutné decentralizovat zemědělství. „Dotovat menší podniky a pěstovat potraviny a ne něco, co je ekonomicky výhodné,“ řekla.

Podle Cibulky (PB) je hlavním problémem v získání soběstačnosti v produkci potravin ruská klimatická válka. „Dokud nebude v Evropě pršet, tak žádnou potravinovou soběstačnost nemůžeme nikdy vyřešit,“ řekl.

Zdroj: ČT24

Rozhovor s Boleslavem Buzkem v České Televizi

Svoboda podnikání je ve světě jedinou zbraní proti chudobě, na prezidenta nepodpoříme člověka v posledním stádiu alkoholové demence, současná vláda okradla důchodce v průměru o 20 tis. Kč a další sdělení v rozhovoru pro ČT…

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2253664-buzek-svoboda-podnikani-znamena-vytahovat-lidi-z-bidy-v-cesku-mela-byt-co-nejvetsi