RADOSTNÉ ČESKO – Plné znění programu

Obrana a bezpečnost

Nezpochybnitelná prozápadní orientace, pilířem obrany je členství v NATO. Nutné navýšit rozpočet na obranu na 2 % HDP.

Česká republika má poprvé ve svých dějinách svou bezpečnost zajištěnou členstvím v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Česko musí dodržovat závazky a zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP. Evropa je dnes kompaktní celek a je nesmysl stavět hranice mezi jednotlivými zeměmi, naopak je třeba chránit vnější hranici EU, v případě námořních operací proti pašerákům lidí využít kapacity NATO a místo kvót na migranty řešit problémy s uprchlíky mimo území unie v Tunisu, Lybii nebo Maroku, podobně jako Austrálie. Nemá smysl strašit občany a ozbrojovat je, naopak je třeba klást větší důraz na kvalitu práce policie, aby pomáhala a chránila a neobtěžovala zbytečnostmi. Policisté by měli mít méně administrativy a více se pohybovat v ulicích a spíš než plošně zvyšovat počet policistů je třeba získat vysoce kvalifikované odborníky na sofistikovanou hospodářskou kriminalitu a kyberkriminalitu.

Doprava a dopravní infrastruktura

Zrušit a znovu vybudovat organizaci typu ŘSD na zelené louce a urychleně dobudovat síť dálnic a začít plánovat VRT.

Dobudovat co nejdříve dálnice do Rakouska, Německa i Polska a začít plánovat vysokorychlostní železnice Drážďany–Praha–Brno. Zrušit a lépe vybudovat nebo zcela zásadně přebudovat organizace typu ŘSD a SŽDC. Z neefektivních a zkorumpovaných molochů musí být pružné a efektivní organizace, které budou schopné důležité dopravní stavby realizovat v řádech roků, nikoli desetiletí. Místo retronesmyslů typu kanál Odra–Labe–Dunaj upřít pozornost na automobily na elektrický pohon a na automatické dopravní prostředky. Připravit legislativu, která bude počítat s auty bez řidičů. Připravit legislativu i infrastrukturu na to, že většina dopravních prostředků bude jezdit na elektřinu, nikoli na tradiční paliva. Vyřešit výpadek spotřební daně zdaněním elektřiny využívané k dopravě a k tomu zajistit legislativu i infrastrukturu.

Společnost a kvalita života

Snížení administrativní zátěže o 80 % na úroveň Nizozemí nebo Švýcarska. Vybudovat jednu ústřední inspekci a zrušit jednotlivé resortní kontroly typu ČOI nebo SZPI a zredukovat množství vyhlášek.

Podnikatelé i občané se na úřadech musí setkat s pomocí, ne se šikanou. Česko trpí nejvyšší byrokracií v celé Evropě, navrhujeme snížit byrokratické zatížení o 80 % na úroveň vyspělých zemí jako Nizozemí, Švýcarsko nebo Lucembursko, jež fungují mnohem lépe se sedmkrát menší administrativou než my. Navrhujeme zrušit EET, kontrolní hlášení, zastavit zneužívání zajišťovacích příkazů. Chceme vybudovat ústřední kontrolní orgán, generální inspekci či ministerstvo kontroly, zrušit resortní ČOI, SZPI, hygienu, veterinární správu, inspekci na ochranu životního prostředí a další inspektoráty a nahradit je jedním úřadem, který bude důsledně kontrolovat pouze zásadní věci. Úředník musí rozhodnout včas, a pokud ne, musí nést odpovědnost.

Sociální politika a zaměstnanost

Nejpalčivějším úkolem pro nejbližší dobu je narovnání vztahu dlužník a věřitel a přijetí zákona o sociálním bydlení, jenž by zamezil obchodování s chudobou.

Dluhy se mají platit, ale systém nesmí být likvidační. Odpovědnost má nejen dlužník, ale i věřitel, který si měl žadatele o půjčku prověřit. Věřitel musí nést riziko spojené se špatným výbrem a nepřenášet důsledky na stát. Nemravným exekucím by měl zabránit nezávislý systém přidělování exekutorů a princip teritoriality. Hodně lidí nedosáhne na důstojné bydlení z nejrůznějších důvodů a končí u obchodníků s chudobou, kteří je nechají bydlet v nekvalitním bytě a kasírují stát na sociálních dávkách. To by měl odstranit zákon o sociálním bydlení, který však nesmí břemeno nechat na obcích. Nezaměstnaní si mají podporu v nezaměstnanosti zasloužit, ať jsou tedy dvě úrovně dávek podpory v nezaměstnanosti – poloviční pro ty, kdo odmítnou v době nezaměstnanosti pracovat pro obec například 15–20 hodin týdně, a plnou výplatu pro toho, kdo se zúčastní. Cílem je zvýšení motivace hledat si práci a něco dělat a nesedět doma a nečekat na zázrak. Výživné má jít dětem a ne exekutorům (přenesením vymáhání výživného ze soukromých exekutorů na soudy).

Školství, sport, věda a mládež

Učitelé mají mít platy na úrovni středního managementu zhruba kolem 35 až 45 tisíc měsíčně. Škola by měla učit žáky poznávat svět a nevychovávat dělníky do montoven. Učitel má být průvodcem, nikoli drábem.

Vraťme se ke Komenskému a jeho škole hrou a podporujme děti v pracích na projektech a skupinové aktivity ve výuce, aby se žáci naučili přirozeně ve spolupráci s ostatními nabízet svou dovednost a znalosti. Potřebujeme jedince pružné, morálně autonomní, duševně a emočně zdravé, podnikavé, s radostí do života, odolné vůči závislostem a schopné řídit svou pozornost. Musíme děti naučit, jak se vyznat v současném rychlém světě, jak funguje reklama, dezinformace, propaganda a digitální technologie rafinovaně svádějící naši pozornost. Pokud nevyřešíme hrozbu plynoucí z digitální demence – utopení se ve světě digitálních her, médií, sociálních sítí –, tak se naše civilizace se rozpadne. Zrušíme známky a zavedeme průběžné slovní hodnocení. Zrušíme povinný rok ve školce, raději zaveďme desetiletou školní docházku a nástup do školy posuňme o rok dříve na pět až šest let. Podporujme sportovní zájmové kroužky ve školách, školní olympiády a další akce. Peníze na profesionální trenéry přímo pro školy.

Průmysl a obchod

Zrušení nesmyslných regulací od zrušení EET přes osekání poplatků autorským svazům po zákon o významné tržní síle. Podpořit větší spolupráci mezi výzkumem a průmyslem jednodušší možností odpisů.

Přestat podporovat montovny a výrobu s nízkou přidanou hodnotou, nepodbízet se zahraničnímu kapitálu za každou cenu a nepodporovat jako ČSSD fabriky, které využívají českou levnou pracovní sílu. Naopak musíme nalákat průmysl s vysokou přidanou hodnotou, využít vzdělanou populaci a propojovat průmysl s výzkumem a univerzitami. Zaměřit se na odvětví, která mají v Česku tradici a vyučují se. Neblokovat velké firmy nebo řetězce, ale nedávat jim výhody před malými a středními podniky, které mají tvořit páteř ekonomiky a neodesílají zisky za hranice. Zjednodušit stavební zákon tak, aby stavební povolení nebyla v případě velkých projektů odysea na mnoho let, a zjednodušit zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby se zadavatelé nebáli oslovovat i menší firmy a dokázali bez rizika policejní asistence hodnotit zakázky podle kvality, nejen ceny.

Kultura

Nový památkový zákon, který by odpovídal 21. století, a nový autorský zákon, který by zohlednil nové technologie a možnosti.

Digitální technologie nutí přehodnotit podobu ochrany autorských práv tak, aby desetitisíce lidí zbytečně nečelily kriminalizaci za pirátství. Především v hudební a filmové branži by autor a tvůrci měli dostávat zaplaceno především za odvedenou práci a ne za hraní v rádiu nebo stahování přes internet. Je nesmysl, aby hospodský platil OSA za rádio, když platí poplatek za přijímač nebo za hraní hudby z nosičů, které už byly jednou zakoupeny. Přístup k hudbě a filmům by měl být možný za přijatelný poplatek, aby nebylo nutné je pokoutně stahovat. Podpora spisovatelům či autorům výtvarných děl by měla být především od mecenášů díky daňovým asignacím nebo z veřejných rozpočtů, není nutné, aby byla Dilia a složitě vybírala poplatky za kopie a prázdné nosiče.

Státní finance

Nižší daně, méně byrokracie, více zdrojů na inovace, zavést výdajové paušály bez limitu a daňové asignace. Limit pro povinné placení DPH zvednout na 3 miliony korun a snížit dolní sazbu na 7 %.

Poplatník by měl mít možnost svobodně rozhodnout, kam půjde pět procent jeho zaplacených daní. Může je poslat svým rodičům na důchod, a tím upevňovat mezigenerační solidaritu. Nebo může podpořit sportovní spolek, galerii nebo jakoukoliv neziskovku podle svého uvážení. Zrušení diskriminačních a šikanózních nástrojů jako EET a účtenková loterie. Návrat povinností a odpovědnosti berním úředníkům: není fér, aby jejich odpovědnost za výběr a kontrolu DPH měli na svých bedrech podnikatelé. Snížení počtu úředníků na úroveň roku 2013, což by samo o sobě znamenalo úsporu 50 miliard korun. Jednoduše za několik minut vyplnitelné daňové přiznání.

Zahraniční politika

Radostné Česko je proevropské a prozápadní, budoucnost České republiky je v dále se integrující Evropské unii, která však musí projít reformou.

Evropská unie musí snížit administrativu a regulace, jimiž brzdí rozvoj ekonomik celého kontinentu. Integrace by měla jít směrem k federalizaci a sbližování politik členských států v případě zahraničí a obrany, a naopak by se do pravomocí členů mělo vrátit právo rozhodovat o tisícovkách regulací ošetřujících vše od dětských hřišť po stavební či průmyslové normy. Místo regulací a množení předpisů skutečně dotáhnout do konce sen zakladatelů EU a vytvořit skutečně jeden volný trh zboží, osob a kapitálu. Příklad roamingu dokazuje, že společný trh je v mnoha směrech iluze, snaha regulovat platy a pohyb zaměstnanců ze strany Francie rovněž. Euro by Česko mělo přijmout až ve chvíli, kdy projde testem další měnové či hospodářské krize. Česko by mělo dál pěstovat proevropskou orientaci a být i v Evropě věrným spojencem Ameriky. Vzhledem k historické zkušenosti by mělo dál prosazovat ochranu lidských práv a zasazovat se za jejich ochranu.

Zemědělství a životní prostředí

Přehodnotit zemědělskou politiku a podporovat hlavně malé a střední podniky. Začít pečovat o krajinu.

Zachovat samostatná ministerstva zemědělství a životního prostředí, protože se navzájem vyvažují, a ušetřením platu jednoho ministra se nic nevyřeší. Katastrofální sucha i povodně posledních dekád ukazují, že jsme se ke krajině chovali a chováme macešsky. Cestou k minimalizaci dopadů sucha i záplav je obnovit původní schopnost krajiny udržet vodu šetrným lesním hospodařením, omezením pěstování řepky a podobných plodin devastujících půdu a odebráním podpory, pokud se na pozemku tyto rostliny pěstují příliš často. Podpora rozčlenění velkých ploch na menší celky, podpora původních odrůd a plemen a omezení dotací velkým agropodnikům a potravinářským kolosům. Podpora chovu skotu nejen kvůli mléku, ale i produkci chlévské mrvy, které je nedostatek a je nepostradatelná. Obnova rybníků, mokřad a návrat toků řek a potoků do původních koryt. Revitalizace pozemků, kde se v 60. až 80. letech budovala meliorace a voda se odvedla trubkami pryč. Podpora nových zdrojů energie. Ne paušálním dotacím, aby nedocházelo k tunelům jako v případě řepky nebo solárních elektráren. Soláry na střechy, klidně od roku XY povinně s příznivou výkupní cenou, ale NE na orné půdě.

Spravedlnost a stav justice

Transparentní přidělování práce soudcům, státním zástupcům i soudním znalcům. Zamezit manipulacím a garantovat právo na spravedlivý a rovný proces.

Případy jako Kramný, Nečesaný nebo Zadeh ukazují, že česká justice není zdaleka v tak dobré kondici, jak o sobě často tvrdí. Transparentní, nezávislý a neovlivnitelný způsob přidělování práce jednotlivým soudcům a žalobcům je zatím v plenkách a je nutné ho co nejrychleji uvést v život. Manipulace a ovlivňování procesu samotnou justicí je jedním z největších problémů, proti kterým se může normální občan jen stěží bránit. Stejně tak je nutné zcela jasně upravit systém soudních znalců, ne je kriminalizovat za názor, ale především zamezit tomu, aby si policie či žaloba s pomocí spřátelených expertů zjednodušovala dokazování před soudem. Zrušit či omezit takzvanou fikci doručení, na kterou doplácejí nejčastěji oběti šmejdů a lichvářů. Institut má řešit problémy při doručování, ale ve výsledku je zneužíván.

Místní rozvoj a dotace z EU

Omezit dotace na nejmenší možnou míru, peníze nechat občanům a firmám raději pomocí nižších daní a podporu přenést díky asignacím na mecenáše. Zrušení dotací by bylo nejefektivnějším nástrojem proti korupci.

ROP Severozápad, kauza Rath, Opencard mají jedno společné – politici měli balík peněz, který mohli rozdělit. Kdyby se o buštěhradský zámek staral soukromý majitel a červenou kartu Pražana řešila třeba banka, nebyl by pravděpodobně středočeský exhejtman před nástupem do basy a pražští radní nevysvětlovali před soudem projekt Opencard. Některé dotace nejdou kvůli konkurenceschopnosti zrušit, například zemědělské. Není však nutné dotovat podniky, zaměstnanost, vytvářet pobídky pro výrobce televizí nebo správce skladu. Místní rozvoj jako resort s obrovsky širokým záběrem by se měl především věnovat zjednodušení všech oblastí, jež má na starosti, především stavebního zákonu.

Zdravotnictví

Bez poplatků a spoluúčasti to do budoucna nepůjde. Řešením je neproplácet z veřejného pojištění banální diagnózy jako rýma nebo vyvrknutý kotník.

Udržet kvalitu zdravotní péče na špičkové úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy znamená vyšší spoluúčast pacientů. Nesmí však ohrozit péči pro sociálně slabé. Zvýšit spoluúčast lze bezbolestně například obnovením poplatku za návštěvu lékaře a pobyt v nemocnici s danými limity: Platit nemusí děti do 18 let a senioři nad 70 a poplatky mají strop 3000 korun ročně. Prostředky do zdravotnictví přinese i platba za nadstandard, víceméně zlegalizování současné a roky prováděné praxe, z které však zdravotnictví nemá nic. Nedělejme si iluze, špičkoví lékaři mají bez nákladů své polosoukromé praxe ve veřejných nemocnicích. Ať si například jeden den v týdnu od nemocnice ordinaci pronajmou pro své pacienty. Za nemocniční peníze by pak léčili případy, jež patří do nemocnice, a píchnutí v boku od experta XY by pacienti zaplatili extra a doktoři by se pak rozdělili s nemocnicí. Řešením je také neproplácet z veřejného pojištění banální diagnózy (opět do limitu 3000 Kč), aby bylo více peněz na náročné diagnózy. Léčbu rýmy nebo vyvrknutého kotníku asi každý finančně zvládne, ale infarkt nebo onkologickou léčbu už drtivá většina pacientů nezaplatí. Naopak hradit preventivní prohlídky a penalizovat, kdo na ně kašle. Pojišťovna by si to měla být schopna uhlídat.

Stav demokracie v ČR

Listopad 1989 znamenal konec totality a vítězství svobody a demokracie. Poslední roky však demokratický režim ohrožuje nostalgie a stesky po autoritářském vládnutí.

Nejdříve Vít Bárta a VV, po něm přišel Andrej Babiš a ANO, oba uspěli s kritikou korupce, ale zároveň popírali principy liberálního zřízení. Když ne slovy, tak určitě činy. Fakt korupce a mafiánských praktik by neměl vést k tomu, že se s vaničkou vylije i dítě. Korupce je přítomna vždy, když je co rozdělovat a když je nerovnováha poptávky a nabídky. Snažme se omezit prostor pro korupční jednání a hlavně nenechme se strhnout k demontáži demokratického státu. Braňme stát před lidmi, kteří v něm chtějí rozhodovat jako ve firmě. Snažme se odolat pokušení dát politikům co proto a zrušit polovinu poslaneckých křesel nebo vymazat z ústavy senát. Naopak, snažme se nechat se do sněmovny a senátu zvolit a hajme tam demokracii, svobodu a zdravý rozum proti finančním predátorům, naivním aktivistům nebo komunistickým nostalgikům.